Ανακοίνωση Συλλόγου 4.3.2022 – Υπενθύμιση για Γ.Σ. 6.3.2022 & 13.3.2022

ΘΕΜΑ: «Γενική Συνέλευση ΣΣΕΑΠΑΔ 6 και 13 Μαρτίου 2022»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρ. 1 του Π.Δ. 190/1991, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου θα διεξαχθεί στην Αθήνα, την 6η Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ., στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» (οδός Πανεπιστημίου αριθμ. 52).

Όσοι από τους συναδέλφους κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, δύνανται με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έναν και μόνο συνάδελφό του (άρθρ. 1 παρ. 3 Π.Δ. 190/1991).

Εάν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα (9.30 π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ. 2 Ν.2830/2000 και 1 παρ. 4 Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκθεση ελεγκτών διαχείρισης ετών 2020 & 2021.
 3. Έγκριση-επικύρωση των από 6.7.2020 & 3.3.2021 αποφάσεων του Δ.Σ. περί λειτουργίας του Συλλόγου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2019.
 4. Υποβολή ισολογισμών των ετών 2020 & 2021 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 5. Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 6. Συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπ’ αριθμ. 3, 4 & 5 θέματα της ημερήσιας διάταξης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Εκλογή ελεγκτών διαχείρισης έτους 2022.
 8. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠΕΝ (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

β) Κτηματολόγιο (εισηγητής κ. Θεόδωρος Χαλκίδης)

γ) Ασφαλιστικά θέματα (εισηγητής κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος)

δ) Διεθνείς σχέσεις Συλλόγου (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη)

ε) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγήτρια  κα Ελένη Κοντογεώργου)

στ) Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί (εισηγητές κ.κ. Ευτυχία Καραστάθη & Νικόλαος Παπαθέου)

ζ) Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Θεόδωρος Χαλκίδης)

 1. Κρατικά συμβόλαια (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη).
 2. Εισήγηση μειοψηφίας.
 3. Τοποθετήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 5. Απαντήσεις Προέδρου ΣΣ.Ε.Α.Π.Α.Δ., κ. Γεωργίου Ρούσκα.
 6. Λήψη αποφάσεων.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης