Ανακοίνωση Συντονιστικής 7.11.2022 – Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τον ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206/04.11.2022), η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (04.11.2022).

Σύμφωνα, με το άρθρ. 71, όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή αναφορά σε διάταξη του Μέρους Α’ του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), ή γενικά στον ν. 4174/2013 ή στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη του νέου Κώδικα ή ο νέος Κώδικας.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του νέου Κώδικα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Κανονιστικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές πράξεις που μετά τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα τροποποιούν ή αντικαθιστούν αποφάσεις ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων του Μέρους Α’ του ν. 4174/2013 ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εκδίδονται εφεξής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

Οι κωδικοποιούμενες διατάξεις του Μέρους Α’ και το Παράρτημα του ν. 4174/2013 καταργούνται.

Στο ν. 4987/2022 περιλαμβάνεται Πίνακας Κωδικοποιητικών και Κωδικοποιημένων Διατάξεων του νέου Κώδικα σε σχέση με το Ν.4174/2013

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας