Εγκύκλιος Συντονιστικής 78/2022 – Παράταση της αναστολής φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Mε το άρθρο 14 του Ν. 5000/2022με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’226), η ισχύς του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας αναστέλλεται μέχρι και την 31η-12-2024.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 του ανωτέρω νόμου ορίζει ως εξής:

«Άρθρο 14

Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.

Η περ. α’ της παρ. 33 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 του ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.».»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας