Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-1-2023 – Δημόσια διαβούλευση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι χθες, 23.01.2023, ετέθη σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16705) η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπό τον τίτλο: «Επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία».

Στο κείμενο της διαβούλευσης περιλαμβάνονται διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος που αφορούν:

  • Στους διερμηνείς κωφούς ομιλούντες ή μη, ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 10 ν. 2830/2000 (άρθρο 17 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στην ευθύνη μη ομιλούντος κωφού οφειλέτη – Τροποποίηση άρθρου 331 ΑΚ (άρθρο 1 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  •  Στην ικανότητα καταλογισμού μη ομιλούντος κωφού σε αδικοπραξία – Τροποποίηση άρθρου 917 ΑΚ (άρθρο 2 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στη διαδικασία υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση – Τροποποίηση άρθρου 1667 ΑΚ (άρθρο 3 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στη σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1735 ΑΚ (άρθρο 4 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στη σύμπραξη ατόμων κατά τη σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1736 ΑΚ (άρθρο 5 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στην περίπτωση διαθέτη με σοβαρή αναπηρία λόγου ή μη ομιλών κωφός – Τροποποίηση άρθρου 1745 ΑΚ (άρθρο 6 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στη συνεννόηση με κωφούς ομιλούντες ή μη ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 253 ΚΠολΔ (άρθρο 7 του σχεδίου της διαβούλευσης)
  • Στην όρκιση ως μάρτυρα προσώπου με σοβαρή αναπηρία στα άνω άκρα ή λόγου και κωφού ομιλούντος ή μη προσώπου – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 408 ΚΠολΔ (άρθρο 8 του σχεδίου της διαβουλευσης).

Η διαβούλευση του σχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης βρίσκεται στο σύνδεσμο

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=16705,

ενώ προς διυκόλυνσή σας επισυνάπεται στην παρούσα και το σχετικό κείμενο του σχεδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της διαβούλευσης, έχετε δυνατότητα να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:50.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας