Εγκύκλιος Συντονιστικής 27η-11.10.2023-Καθορισμός πληρωμής τελών στο Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 3/05.10.2023 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Δικαιοσύνης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄5869/06.10.2023 με τίτλο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το ν.4512/2018 (Α΄5) (Β΄1397)».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1ηΙανουαρίου 2023 και δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την έκδοση του παρόντος. Οι σχετικές αιτήσεις τιμολογούνται αμελλητί και ο έλεγχος νομιμότητας διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας