Ανακοίνωση-Συντονιστικής-13.11.2023-Επείγουσα-Ανακοίνωση-ΦΕΚ-Β6444-10112023-Αναστολή-πλειστηριασμών_Θεσσαλία

ΘΕΜΑ: ΦΕΚ Β΄6444/10.11.2023: Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις: α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ Αριθμ. 165455 ΕΞ 2023/09.11.2023 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 6444) για την χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις:

α) της 4ης, 5ης και 6ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

γ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

δ) της 4ης και 5ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Α. Διάρκεια Αναστολής (παρ.1):

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023.

Β. Εκκίνηση αναστολής ανά Περιφερειακή Ενότητα (παρ.1):

Η αναστολή του πρώτου εδαφίου εκκινεί για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

α) Την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3638/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στους Δήμους Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς, που ήταν ήδη κηρυγμένοι σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 9177/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥΙ46ΜΤΛΒ-ΦΧ0), 7643/12.10.2020 (ΑΔΑ: 6Ι6Σ46ΜΤΛΒΒΧ7), 555/26.01.2022 (ΑΔΑ: ΩΖΨ646ΝΠΙΘ-ΙΧ8), 9178/20.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΧΒ46ΜΤΛΒ-ΤΡΓ), 8397/13.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΝΙ46ΜΤΛΒ-6ΦΠ), 6923/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒ-ΞΤΝ), 354/17.01.2022 (ΑΔΑ: 66ΜΙ46ΝΠΙΘ-4ΛΔ) και 9046/12.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΑΠ46ΝΠΙΘ-ΛΡΝ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τις υπ’ αρ. 153495/09.07.2020 (ΑΔΑ: 6Μ167ΛΡ-2ΥΘ) και 159417/14.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΤ07ΛΡ-ΓΡΙ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

β) την 6η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3711/09.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

γ) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3610/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 46/15.01.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ) και 347828/07.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ81Σ7ΛΡ-Υ6Θ) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τις υπ’ αρ. 355/17.01.2022 (ΑΔΑ: 90Ψ046ΝΠΙΘ-ΜΑΑ), 6608/23.07.2021 (ΑΔΑ: 95ΙΚ46ΜΤΛΒ-2Λ5), 6919/20.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΦ246ΜΤΛΒ-Β9Ξ), 1256/21.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ1Π46ΜΤΛΒ-8Δ8), 2521/06.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΤΤ46ΜΤΛΒ-Ν66), υπό στοιχεία Α1250/16.08.2020 (ΑΔΑ: 6Τ2246ΝΠΙΘ-ΛΜΔ) και υπ’ αρ. 6949/20.09.2020 (9ΞΑΖ46ΜΤΛΒ-Π2Ο) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

δ) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3625/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με την υπ’ αρ. 177196/28.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΦ4Ξ7ΛΡ-ΩΕΧ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τις υπ’ αρ. 6918/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒ-ΥΧ5), 6921/20.09.2020 (ΑΔΑ: 94ΣΓ46ΜΤΛΒ-6Ξ2), υπό στοιχεία Α961/30.03.2023 (ΑΔΑ: 61ΙΛ46ΝΠΙΘ-ΓΕΦ), υπ’ αρ. 3891/01.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΓΦ646ΜΤΛΒ-Ψ4Μ), 6939/20.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ-2ΕΑ), 6924/20.09.2020 (ΑΔΑ: 690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ) και 2542/07.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΔ046ΜΤΛΒ-92Λ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024,

ε) την 4η Σεπτεμβρίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που κηρύχθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α3626/06.09.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που ήταν ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, με τις υπ’ αρ. 10903/14.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ21Μ46ΝΠΙΘ-168), 2541/07.04.2020 (ΑΔΑ: 9Ι9Φ46ΜΤΛΒ-ΝΝΨ), υπό στοιχεία Α1355/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΡΧ46ΝΠΙΘ-90Α), Α1683/02.06.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΣ946ΝΠΙΘ-ΥΜΖ), υπ’ αρ. 2568/08.04.2020 (ΑΔΑ: Ψ22Π46ΜΤΛΒ-35Ρ), 6904/20.09.2020 (ΑΔΑ: ΡΠ8446ΜΤΛΒ-3ΤΕ) και 6952/21.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΞ446ΜΤΛΒ-8ΨΠ) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διάρκεια των οποίων έχει παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου 2024.

Γ. Τί καταλαμβάνει η αναστολή (παρ.2):

Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

Επαναλαμβάνεται ότι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου Μόνου της απόφασης αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή.

Δ. Δικαιούχοι της αναστολής (παρ.3):

Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 του άρθρου Μόνου της απόφασης είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας