Ανακοίνωση Συλλόγου-21.12.2023-Αποχή συμβολαιογράφων-Χορήγηση αδειών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν υποβληθεί προς το Σύλλογο σχετικά με την χορήγηση αδειών για την σύνταξη πράξεων κατά την διάρκεια της αποχής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου οκτακόσιες (800) αιτήσεις και καθημερινά υποβάλλονται περίπου εξήντα (60) αιτήσεις.

Ο Σύλλογος ενημερώνει διά των υπαλλήλων του τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των αιτήσεών τους, τηλεφωνικά, διότι είναι αδύνατο λόγω του όγκου των αιτήσεων η σχετική ενημέρωση να γίνει εγγράφως.

Επισημαίνεται ότι η σχετική χορηγηθείσα άδεια ουδέποτε αναγράφεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ο Σύλλογος τηρεί αρχείο των χορηγηθεισών αδειών για τους σκοπούς ελέγχων που επιφυλάσσεται να διενεργήσει.

Όλες οι αιτήσεις χορήγησης αδείας συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς υποστήριξή τους. Μέχρι σήμερα, στο σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, έχει ικανοποιηθεί άμεσα ποσοστό άνω του 50% αυτών. Ένα ποσοστό περίπου 20% των αιτήσεων έχει απορριφθεί ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις.

Σε καθημερινή βάση, τρία (3) μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας επεξεργάζονται και αποφαίνονται επί των αιτήσεων. Ουδεμία άδεια που έχει χορηγηθεί και έχουν ενημερωθεί προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι δύναται να ανακληθεί.

Τονίζεται, ότι οι συνάδελφοι που έχουν ενημερωθεί για την χορήγηση σε αυτούς της σχετικής άδειας μπορούν να προβούν στην σύνταξη της πράξης σύμφωνα με αυτήν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας