Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2024 (Ξενοδοχείο RADISSON BLU PARK-Κυριακή 28.1.2024 & Κυριακή 4.2.2024 ώρα 9:30′)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Καλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, την 28η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30΄π.μ., στο ξενοδοχείο «Radisson Blu PARK Athens» (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10-Αθήνα).

            Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

            Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα (9.30’ π.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

            Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και διαδικτυακά κατά τις ανωτέρω ορισθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
 2. Έκθεση ελεγκτών διαχείρισης έτους 2023.
 3. Υποβολή ισολογισμού έτους 2023 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 4. Υποβολή προϋπολογισμού έτους 2024 (εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη).
 5. Συζήτηση και ψηφοφορία για τα υπ’ αριθμ. 3 & 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Εκλογή ελεγκτών διαχείρισης έτους 2024.
 7. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Κτηματολόγιο-Θέματα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Θεόδωρος Χαλκίδης)

β) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης-Αποδοχές κληρονομιών κ.α (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας, Ελένη Κοντογεώργου & Χριστίνα Μάνδρου)

– 2 –

γ)  Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-ΑΑΔΕ-myPROPERTY-MyDATA (εισηγητές κ.κ. Γεώργιος Ρούσκας & Ευτυχία Καραστάθη)

δ) Θέματα ΥΠΕΝ (εισηγητής κ. Γεώργιος Ρούσκας)

 • Κρατικά – τραπεζικά συμβόλαια (εισηγήτριες κ.κ. Ευτυχία Καραστάθη & Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου).
 • Διεθνείς σχέσεις του Συλλόγου-Συμβούλιο Συμβολαιογραφιών Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE)-Διεθνής Ένωση Συμβολαιογράφων (UINL) – (εισηγήτριες κ.κ. Ευτυχία Καραστάθη & Ελένη Κοντογεώργου).
 • Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
 • Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα,  19 Ιανουαρίου 2024

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

 

Όποιος συνάδελφος το επιθυμεί, δύναται να αποστείλει τις ευκρινείς, συντόμως και ακριβώς διατυ-             -πωθείσες ερωτήσεις του σχετικές με τα ανωτέρω θέματα, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, στο email: notaries@notariat.gr,  προκειμένου να ομαδοποιηθούν και ν’απαντηθούν από τα αρμόδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

Προς

                                                                                                            τη Γενική Συνέλευση

των μελών του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

                                                                                                            Αθήνα           

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία,

………………….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Επειδή κατοικώ σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του Συλλόγου, σας διορίζω πληρεξούσιό μου και παρακαλώ, να με αντιπροσωπεύσετε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου της 28ης Ιανουαρίου 2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση αναβολής ή ματαιώσεως αυτής*.

                                                                                    …………………..……….. 2024

                                                                                                Με τιμή

* Επισημάνσεις

 • να τεθεί ευδιάκριτα η υπογραφή και σφραγίδα του εντολέα στο έγγραφο αυτό, το οποίο πρέπει έγκαιρα να αποσταλεί στον εντολοδόχο.
 • o εντολέας πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τον εντολοδόχο και να λάβει τη ρητή έγκρισή του, ώστε να αποφευχθεί η ανάθεση πολλών εντολών στο ίδιο πρόσωπο κατ’ εφαρμογή της απαγορευτικής διάταξης του άρθρου 1 παρ.3 του Π.Δ. 190/1991.

Συνημμένα αρχεία: