Επικαιροποίηση στοιχείων – Ευρωπαϊκό Μητρώο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο επικαιροποίησης του καταλόγου με τα στοιχεία των Συμβολαιογράφων, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Συμβολαιογράφων (European Directory of Notaries, EDN), το οποίο  λειτουργεί με επιμέλεια και ευθύνη της C.N.U.E., παρακαλούμε όσοι από σας δεν έχετε στο παρελθόν αποστείλει τα στοιχεία σας, να συμπληρώσετε τη συνημμένη στην παρούσα φόρμα και να την αποστείλετε το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2016 στον Σύλλογο, είτε με fax στο 210-3848335, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: notaries@notariat.gr.

Αντίστοιχα παρακαλούμε και όσους συνάδελφους, έχουν προβεί σε μεταβολή των αναφερομένων στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Συμβολαιογράφων (http://www.notaries-directory.eu/) στοιχείων, να συμπληρώσουν την σχετική συνημμένη φόρμα, προκειμένου να μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλες τις υπάρχουσες καταχωρήσεις.

Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν εγκαίρως τα παραπάνω ζητούμενα στοιχεία και δεν εκφραστεί ρητά η επιθυμία των συναδέλφων για την δημοσιοποίησή τους, θα θεωρηθεί ότι οι συνάδελφοι δεν επιθυμούν την εμφάνιση των στοιχείων τους στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας