Ανακοίνωση Συντονιστικής-15.2.2024-Διαβούλευση-αποδοχές κληρονομίας

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – αποδοχές κληρονομίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            αναρτήθηκε, χθες 14.02.2024, στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (opengov.gr) προς ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

Μεταξύ άλλων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, στο Άρθρο 14 με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

Τί ίσχυε μέχρι σήμερα;

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1195 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι κληρονόμοι μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας, η οποία προκειμένου να μεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο, συνοδευόταν από έκθεση περιγραφής ακινήτων που είχε συντάξει ο δικηγόρος.

Τί αλλάζει σήμερα;

Επί της ουσίας δεν υφίσταται καμία αλλαγή. Η δήλωση εξακολουθεί να γίνεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας από τον ενδιαφερόμενο κληρονόμο, η οποία συνοδεύεται από παράσταση του δικηγόρου. Ομοίως συμβαίνει και στις ένορκες βεβαιώσεις, στις οποίες η βεβαίωση δίδεται από τον ενδιαφερόμενο αλλά όταν αυτή δίδεται παρουσία δικηγόρου θα πρέπει να υφίσταται παράσταση δικηγόρου. Η παράσταση αυτή του δικηγόρου στο πλαίσιο του άρθρου 812 ΚΠολΔ, όπως αποτυπώνεται στη διαβούλευση, είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι ακόμα και σήμερα, μπορεί κανείς να μεταγράψει / καταχωρήσει κληρονομητήριο.

Από τη διατύπωση της διάταξης της διαβούλευσης, σύμφωνα και με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ, προκύπτει σαφώς ότι δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου.

Είναι προφανές ότι ο τίτλος του άρθρου και το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης συνεπειών δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της διαβούλευσης.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας