Ανακοίνωση-Συντονιστικής-6.3.2024-Μερική άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρ.υποβολής εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο-Απόφαση 273/13 ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΘΕΜΑ: «Μερική άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Περιφέρεια Αττικής»

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. ΔΣ 273/13/28.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, αίρεται μερικά και μόνο για τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής, η αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων στα ίδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα που, κατά την κείμενη νομοθεσία:

α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα και

β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, από την 11η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα, η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής, για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία:

α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται από τους ίδιους και φυσικά και νομικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των συμβολαιογραφικών πράξεων :

αα) διανομής,

ββ) ανταλλαγής,

γγ) αποδοχής κληρονομιάς και

δδ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση και

β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφορούν:

αα) σε εξάλειψη εμπράγματων ασφαλειών και

ββ) εγγραφή προσημείωσης,

διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 Α της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β΄2681).

Σε περίπτωση έκτακτου τεχνικού προβλήματος που διαπιστώνεται από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο, η υποβολή αιτήσεων προς καταχώριση εγγραπτέων πράξεων των περιπτώσεων α) και β) της παρούσας, διενεργείται με επιτόπια παρουσία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα της Περιφέρειας Αττικής κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390).

Η υπ΄ αρ. 234/08.06.2023 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: «Παράταση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β΄3963), εξακολουθεί να ισχύει για την υποβολή εγγραπτέων πράξεων που, κατά την κείμενη νομοθεσία: α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται προς εγγραφή από τους ίδιους και από φυσικά και νομικά πρόσωπα και β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε Κτηματολογικά Γραφεία και σε Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής και στην υπόλοιπη χώρα, εξαιρουμένων εκείνων των περιπτώσεων α) και β) της παρ. 2.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της υπ΄ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄ 1550) εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 11η Μαρτίου 2024.

Συνημμένη η σχετική απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου που αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα στο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας