Ανακοίνωση Συντονιστικής 11.3.2024-Τροποποίηση απόφασης ΔΣ-Ελληνικό Κτηματολόγιο-Υποχρεωτική υποβολή εγγραπτέων πράξεων

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/ 28.2.2024 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Μερική Άρση της αναστολής για την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εγγραπτέων πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στην Περιφέρεια Αττικής».

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. ΔΣ 274/23/7.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1586/08.03.2024, τροποποιήθηκε η υπ’αριθ. 273/13/28.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και αντικαταστάθηκε η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 αυτής, με αποτέλεσμα από σήμερα, 11 Μαρτίου 2024, να εξαιρούνται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην Περιφέρεια Αττικής, για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και υποβάλλονται από τους ίδιους και φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι κάτωθι συμβολαιογραφικές πράξεις:

αα) Διανομής,

ββ) ανταλλαγής,

γγ) τροποποιήσεων οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών που περιέχουν περισσότερα του ενός ΚΑΕΚ και

δδ) σύστασης οροφοκτησίας με πώληση

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία ΔΣ 273/13/28.2.2024 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1524) εξακολουθεί να ισχύει.

Συνημμένο το ΦΕΚ Β΄1586/08.03.2024.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας