Ανακοίνωση Συντονιστικής-12.3.2024-Μεγαρόσημα-Διαδικασία απόδοσης στο ΤΑΧΔΙΚ-ΦΕΚ 1655/11.3.2024, τ.Β’

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας απόδοσης εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων από τις συμβολαιογραφικές πράξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας διαβιβάζουμε συνημμένα την Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών & Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1655/11.3.2024, τ. Β’) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης των εισφορών του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (μεγαρόσημα) από τις συμβολαιογραφικές πράξεις, με ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής την 11η.3.2024.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας