Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2017 – Στατιστικοί πίνακες 2016

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2016

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2016, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο Σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών-Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών-Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.771) μέχρι την 30η Απριλίου 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και  ηλεκτρονικά σε μορφή excel και για το λόγο αυτό σας τον αποστέλλουμε συνημμένα και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.spanoudaki@statistics.gr

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 15 του Ν. 2830/2000 και του άρθρου 11, παράγραφος 2α του Ν.3832/2010 όπως ισχύει. Τα στοιχεία, που θα δοθούν, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για το λόγο αυτό πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Με τιμή

               Ο Πρόεδρος                                                              Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Ευτυχία Καραστάθη

 

Συνημμένα αρχεία: