Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2020 – Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων κατ΄ άρθρ. 74 Ν. 4690/2020

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 74 ν. 4690/30-05-2020 (ΦΕΚ 104 /30-5-2020 τεύχ. Α’)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 185/01-06-2020  Ανακοίνωσης του Συλλόγου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 823/2020 ανακοίνωση για επανεκτύπωση ΦΕΚ λόγω τυπογραφικού λάθους, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τη δημοσίευση του Ν. 4690/2020 με τίτλο “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου.

Α. Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Η διάταξη αφορά τους πρώτους πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από την παρ. 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περίπτωση ΣΤ’ της παρούσας).

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου,

 • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση (30.05.2020) της διάταξης αυτής και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
 • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 ως εξής:

i] με την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών των άρθρων:

α) 954 παρ. 2 περ. ε (κινητά) και 993 παρ. 2 (ακίνητα) του ΚΠολΔ, ήτοι 7 έως 8 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης, μη υπολογιζομένων στις προθεσμίες αυτές των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ειδικής νομοθεσίας, όπως το ν.δ. 17.07/13.08.1923, ισχύουν οι σχετικές ειδικώς προβλεπόμενες προθεσμίες.

β) 1011Α (πλοία και αεροσκάφη) του ΚΠολΔ, ήτοι την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση, μη υπολογιζομένων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προθεσμία αυτή των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

ii] με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες μετά την κατάθεση της δήλωσης, ΑΝ πριν από την έναρξη της αναστολής των πλειστηριασμών, ήτοι πριν την 13-03-2020 (παρ. 1, άρθρ. 74, ν. 4690/30-05-2020), είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες (μη άσκηση ανακοπής) ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή.

Β.  Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, για τους πλειστηριασμούς που ματαιώθηκαν στο διάστημα της αναστολής,

 • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση της διάταξης για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
 • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι η νέα ημέρα του πλειστηριασμού θα οριστεί σε 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης.

Η διάταξη αφορά τους πρώτους κατά το διάστημα της αναστολής πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από τις παρ. 12 και 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περιπτώσεις Ε και ΣΤ της παρούσας).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις Α κ Β : Στο εδ. γ΄ της παρ. 11 του άρ. 74 του ν. 4690/2020, ορίζεται ότι αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας των 30 ημερών από την δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως, ήτοι από 01-06-2020 έως την 30-06-2020,  τότε, έτερος δανειστής με εκτελεστό τίτλο, μπορεί  να επισπεύσει την εκτέλεση με την τήρηση των ιδίων  ως άνω προθεσμιών.

Γ.           Σύμφωνα με το εδ. στ’ της παρ. 11 του αρθρ. 74 του ν. 4690/2020, για τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται κατά ΚΕΔΕ, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για επαναφορά των πλειστηριασμών αυτών σε νέα ημερομηνία μετά την 31-07-2020.

Δ.           Σύμφωνα με το εδ. ζ’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 01-09-2020 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ.

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Ε.         Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020 είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

ΣΤ.      Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 15-06-2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και  για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ως άνω νόμου, δηλ. δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020, είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

Σημειώνεται ότι:

1) οι διατάξεις των παρ. 11-13 του άρθρ. 74 του Ν. 4690/2020 ισχύουν από 01.06.2020 έως 15.09.2020 (άρθρ. 74 παρ. 16 Ν. 4690/2020).

2) οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

3) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 940Α ΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση, για το χρονικό διάστημα από 1η μέχρι 31 Αυγούστου, με εξαίρεση τα πλοία και τα αεροσκάφη.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2020 – Συναινετικό διαζύγιο και πνευματική λύση γάμου

ΘΕΜΑ:  Συναινετικό  διαζύγιο  και  πνευματική  λύση  γάμου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το άρθρο 97 Ν. 4689/2020 (Α’ 103) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201) ως εξής:

«4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Συνεπώς, για την πνευματική λύση του γάμου στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Με τιμή

ΘΕΜΑ:  Συναινετικό  διαζύγιο  και  πνευματική  λύση  γάμου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, με το άρθρο 97 Ν. 4689/2020 (Α’ 103) αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201) ως εξής:

«4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, με επιμέλεια του αιτούντος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική».

Συνεπώς, για την πνευματική λύση του γάμου στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου δεν απαιτείται εισαγγελική παραγγελία.

Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 9/2019 – Συμβολαιογραφική Σφραγίδα στα Έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμβολαιογραφική σφραγίδα στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όσον αφορά τη θέση συμβολαιογραφικής σφραγίδας στα έντυπα ΑΑ ΓΗΣ στα πλαίσια του Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης επιχειρηματικών οφειλών σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, περ. (αα), υποπερίπτωση (ααα) – (ii) της Υ.Α. ΠΟΛ. 1105/12-7-2017, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της αξίας ρευστοποίησης των ακινήτων για τα οποία δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, ούτε προσδιορίζεται η αξία ΕΝΦΙΑ, σας ενημερώνουμε ότι:

Ο συμβολαιογράφος προκειμένου να βεβαιώσει την ορθότητα του υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., στα έντυπα υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», όπως ο υπολογισμός της αντικειμενικής αξίας προκύπτει κατά τις διατάξεις του νόμου [άρθρ. 41Α Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α) και υπ’ αριθμ. 1144814/26361/ΠΟΛ. 1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β)], λαμβάνει υπ’ όψη του τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ», η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη, ο οποίος και υπογράφει το σχετικό έντυπο

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2019-Θερινό Ωράριο Συμβολαιογραφείων

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, δυνάμει της από 06-06-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ζ’ του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας, και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019 καθημερινά από 08.00 έως 16.00 και β) από 1η Οκτωβρίου 2019 μέχρι 31 Μαΐου 2020 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08.00 έως 14.00 και το απόγευμα, από 17.00 έως 20.30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08.00 έως 15.00.

          Επισημαίνεται ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με αντίστροφη απόλυτη αλφαβητική σειρά) και η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας των γραφείων τους, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν από 1η Ιουνίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17.00 έως 20.30.

                                     

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

                  

               

Συνημμένα αρχεία:

Eγκύκλιος Συλλόγου 7/2019-Κατάρτιση συμβολάιογραφικών πράξεων με πολίτες τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: «Άρθρο 27 Ν. 4851/2014 – Κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων όπου συμβάλλονται πολίτες τρίτων χωρών»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          Σας διαβιβάζουμε: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41684/24-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 67774/22-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8659/23-10-2018 έγγραφο του Ληξιαρχείου Νίκαιας, για να λάβετε γνώση.

          Σας τονίζουμε ότι, κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων με πολίτες τρίτων χωρών, πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι διατάξεις του άρθρ. 27 του Ν. 4851/2014 («Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων»), οι οποίες έχουν ως εξής:

«1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.

2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα».


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου-6/2019-Θέματα ΤΑΠ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            Αναφορικά με τα επανειλημμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους αναφορικά μετά τα παρακάτω θέματα:

 • Σε ποια ακίνητα επιβάλλεται ΤΑΠ και αν ο ΤΑΠ και ιδίως αν η βεβαίωση ΤΑΠ αφορά και τα αγροτεμάχια δίχως κτίσματα
 • Αν οι Δήμοι μπορούν να εξαρτήσουν τη μη χορήγηση βεβαίωση ΤΑΠ από τυχόν άλλες οφειλές του πολίτη
 • Παραγραφή ΤΑΠ
 • Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ΤΑΠ

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ιδ. άρθρο 24 Ν. 2130/93 (ΦΕΚ Α΄ 62/23-04-1993)   

Το ΤΑΠ επιβλήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 2130/1993 και ο συντελεστής του καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου από 0,25‰ έως 0,35‰, ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια.

Σε ΤΑΠ υπόκειται η αξία της ακίνητης περιουσίας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται: α) τα πάσης φύσεως ακίνητα, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφιστάµενων προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2000 κατοίκους, β) τα κάθε είδους κτίσµατα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµών υφισταµένων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2000 κατοίκους.

Αναφορικά με το 1ο ζήτημα:

              Επιβάλλεται ΤΑΠ στα ακίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24  Ν. 2130/93. Εξαιρέσεις προβλέπονται στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 7 Α&Β.

              Σχετικά με το αν οφείλεται ΤΑΠ για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και αν η βεβαίωση ΤΑΠ αφορά και τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, παραπέμπουμε ευθέως στην με αριθμό  32/2017 Εγκύκλιο του ΣΣΕΑΠΑΔ (Αύγουστος 2017)  «Εγκ. Συντ. 32/2017 – Ν. 4483/2017 (ΤΑΠ, Δασικά & Κτηματολόγιο)» από την οποία παραθέτουμε τα κάτωθι :

«ΘΕΜΑ: Ν. 4483/28-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σάς διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017).

Σάς εφιστούμε την προσοχή στα άρθρα 59-60, τα οποία αφορούν στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), στα άρθρα 140-143 (και ιδιαίτερα 142 §§ 2, 3), που αφορούν στη δασική νομοθεσία, καθώς και στο άρθρο 162, που αφορά στο Κτηματολόγιο.

Ειδικότερα, το άρθρο 59 («Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.») προβλέπει ότι για κάθε μεταβίβαση ακινήτου από οποιαδήποτε αιτία απαιτείται προσκόμιση στο συμβολαιογράφο βεβαίωσης του Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, ότι οι πωλητές δεν οφείλουν τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου και ελέγχου του συντάξαντος συμβολαιογράφου.

Επειδή η διάταξη του άρθρου 59 του Ν. 4483/2017 είναι ακριβώς όμοια με τη διάταξη του άρθρου 24 § 18 του Ν. 2130/1993 (η οποία διάταξη είχε καταργηθεί με το άρθρο 44 § 3 του Ν. 4262/2014, το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 59 § 2 του Ν. 4483/2017) και επειδή, τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται στα ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα, κατά τα γενόμενα δεκτά από της ισχύος του Ν. 2130/1993, σε περίπτωση μεταβίβασης αγροτεμαχίου χωρίς κτίσματα δεν απαιτείται βεβαίωση Τ.Α.Π. του οικείου Ο.Τ.Α..

Το άρθρο 60 τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώσεις απαλλαγής από το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Το άρθρο 140 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α) […]».

Σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93, η οποία στην ουσία επανήλθε με τη διάταξη του αρ. 59 του Ν. 4483/2017 [ιδ. κατ’ αντιπαραβολή τις δύο διατάξεις], είναι σαφές ότι η έννοια της φράσης «σε περίπτωση μεταβίβασης των πάσης φύσεως ακινήτων» της ανωτέρω διάταξης ΔΕΝ αναφέρεται σε κατηγορίες μεταβίβασης ακινήτων.  Οι κατηγορίες των ακινήτων για τα οποία επιβάλλεται ΤΑΠ ρητά προβλέπονται στην παρ. 1 περ. α΄ και β΄  του ως άνω άρθρου. Τα αυτά αναφέρει και το με αριθμ. πρωτ. 6208/24-12-1993 έγγραφο που εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ – Τμήμα Φορολογικό προς τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο  Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο κοινοποιήθηκε και στις Διευθύνσεις Οικονομικών των ΟΤΑ. Το σχετικό έγγραφο αποτελεί απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση («σε τί συνίσταται η φράση της παρ. 18 “σε κάθε μεταβίβαση των πάσης φύσεως ακινήτων” αφορά όλες τις κάθε είδους μεταβιβάσεις ακινήτων ή μόνον αυτές που ρητά αναφέρονται στην παρ. 1 περ. α’ και β’» που απηύθυνε ο Συμβ/φικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν οφείλεται ΤΑΠ για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα και συνεπώς δεν χορηγείται σχετική βεβαίωση για τα αγροτεμάχια χωρίς κτίσματα. Εάν ο νομοθέτης ήθελε η βεβαίωση ΤΑΠ να αφορά και περιπτώσεις αγροτεμαχίων χωρίς κτίσματα, πανηγυρικά θα ανέφερε τούτο.

Αναφορικά με το 2ο ζήτημα :

Η οφειλή ΤΑΠ είναι απολύτως διακριτή από οποιαδήποτε άλλη τυχόν οφειλή του πολίτη προς το Δήμο. Αφορά μη ανταποδοτικό τέλος, και εισπράττεται αυτοτελώς. Δεν προβλέπεται από το νόμο συσχετισμός του συγκεκριμένου τέλους με οποιοδήποτε άλλο τέλος ή οφειλή του πολίτη προς το Δήμο. Συνεπώς, τυχόν άρνηση χορήγησης βεβαίωσης ΤΑΠ από το Δήμο λόγω λοιπών οφειλών του πολίτη προς το Δήμο δεν ερείδεται στο νόμο και ως εκ τούτου κατά τη γνώμη μας παράνομη τυγχάνει.

Αναφορικά με το 3ο ζήτημα :

              Σχετικά με το  ζήτημα περί παραγραφής ΤΑΠ άλλως για πόσα έτη μπορούν οι Δήμοι να αναζητούν οφειλές ΤΑΠ,  σημειώνονται τα εξής:

             Σύμφωνα με το αρ. 2 του α.ν. 344/1968 (ΦΕΚ Α΄71), το οποίο έχει τίτλο «Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεως εξόδων», όπως ισχύει ορίζονται τα εξής:

  «1. Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο ανάγονται.

“Κατεξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι μερική ή ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση”.»

            Στο άρθρο 32 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 246/15.11.2014) όπως τροποποιήθηκε με το με το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-2017), ορίζεται ότι:

«Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους. “Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη”».

            Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 συνάγεται ότι με την πάροδο απράκτου της προβλεπομένης από αυτή πενταετούς αποσβεστικής προθεσμίας, παραγράφεται κατ’ αρχάς, το δικαίωμα του οικείου δήμου για βεβαίωση των εσόδων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, εκτός αν αυτός επικαλεσθεί και αποδείξει ότι συντρέχει κάποια από τις αναφερόμενες στο β’ εδάφιο του ανωτέρω άρθρου περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται η βεβαίωση των εσόδων μετά την παρέλευση πενταετίας.

            Ακολούθως, με το άρθρο 32 του ν. 4304/2014, όπως τροποποιηθέν ισχύει, επιμηκύνθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία, όπως ισχύει και για τις οφειλές του Δημοσίου, σε εικοσαετή αποσβεστική προθεσμία για τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις. Ειδικότερα, στην ως άνω εικοσαετή προθεσμία εμπίπτουν οι χρηματικές αξιώσεις των ΟΤΑ που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών που προκύπτουν αποκλειστικά και μόνον από τις τρεις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις, ήτοι μη υποβολή από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους, ή υποβολή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών.

            Το άρθρο 32 του ν. 4304/2014 ισχύει από την 23-10-2014 σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4307/2014, στο νόμο δε αυτό δεν προβλέπεται ρητά η κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 344/1968, όσον αφορά στις συγκεκριμένες ως άνω περιπτώσεις για τις οποίες επιμηκύνθηκε η αποσβεστική προθεσμία για την βεβαίωσή τους. Ωστόσο, τόσο από το σκοπό όσο και από το περιεχόμενό της, σαφώς συνάγεται ότι θεσπίστηκε συγκεκριμένη κατηγορία περιπτώσεων για τις οποίες επιμηκύνεται η πενταετής αποσβεστική προθεσμία της παρ. 1 του άρθ. 2 του α.ν. 344/1968 σε εικοσαετή. Συνεπώς, η τελευταία διάταξη, ήτοι η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 (πενταετής αποσβεστική προθεσμία) εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλες  τις περιπτώσεις, πλην εκείνων που ορίζονται ρητά στη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4304/2014, για τις οποίες αυτή θεωρείται ρητά κατηργημένη.

Περαιτέρω, η διαφορά της αποσβεστικής προθεσμίας του προγενέστερου από το ισχύον δίκαιο (πέντε έτη και είκοσι έτη αντίστοιχα), θέτει ζητήματα διαχρονικού δικαίου, δοθέντος ότι το νεώτερο δίκαιο δεν περιέχει ειδική περί τούτου ρύθμιση. Πρόσφορη εν προκειμένω κρίνεται η προσφυγή στην διάταξη του άρθρου 18 του ΕισΝΑΚ: Από τη διάταξη του άρθρου 18 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι όταν οι διατάξεις νεώτερου νόμου ορίζουν μακρότερο χρόνο παραγραφής σε σχέση με το χρόνο παραγραφής που καθόριζε ο προηγούμενος νόμος, εφαρμογή  έχει ο νεώτερος νόμος επί αξιώσεων που έχουν γεννηθεί υπό την ισχύ του  προηγούμενου νόμου, αλλά δεν παραγράφηκαν ή αποσβέστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος  του νέου νόμου, διότι, αν επήλθε το αποτέλεσμα αυτό, δεν ανατρέπεται από το νέο νόμο εκτός αν ο νομοθέτης προσδώσει στη νέα διάταξη αναδρομική ισχύ εντός των επιτρεπτών συνταγματικών ορίων. Επομένως,  όταν η παραγραφή έχει αρχίσει υπό το παλαιό δίκαιο και δεν έχει συμπληρωθεί  κατά την έναρξη εφαρμογής του νέου δικαίου που επιμηκύνει την παραγραφή, τότε η τελευταία συνεχίζεται υπό το νέο δίκαιο, και συμπληρώνεται κατά τους ορισμούς του νέου δικαίου ως προς τη διάρκειά του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του αρθ.  του α.ν. 344/1969 πενταετής αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος των ο.τ.α. α΄ βαθμού  προς βεβαίωση των εσόδων τους που είχε συμπληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014 (23-10-2014) και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις σε αυτό αναφερόμενες περιπτώσεις, δεν δύναται πλέον να αναβιώσει και να συμπληρωθεί κατά τους ορισμούς του νέου ως άνω νόμου.  Τουτέστιν, στο  άρθρο 32 του ν. 4304/2014 εμπίπτουν οι χρηματικές αξιώσεις των ο.τ.α. που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν από τις περιπτώσεις της μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών και οι οποίες ήταν ζώσες κατά την 23η-10-2014.

              Παραπέμπουμε σχετικώς στην με αριθμό 141/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Ε΄), με την οποία έγινε δεκτό ότι δεν είναι νόμιμη η βεβαίωση εσόδων των δήμων που ανάγονται σε έτη για τα οποία έχει παρέλθει, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4304/2014  (ήτοι την 23η -10-2014), η προβλεπόμενη  στην παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968 πενταετής αποσβεστική προθεσμία, η οποία βεβαίωση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στις  περιπτώσεις της μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωσή τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων και λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών. Η ως άνω γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή με επισημειωματική πράξη από τον Υπουργό εσωτερικών την 14η-07-2015, και ακολούθως με το αριθμ. Α.Π.οικ. 26553/27-07-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (π.δ. 105/2014, Α΄172), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να την γνωστοποιήσουν άμεσα στους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Αναφορικά με το 4ο ζήτημα :

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Αθηναίων  είναι τα εξής:

« ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 2. Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.

 

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 

 1. Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ
 2. Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας

[Η δήλωση με τα στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου συμπληρώνεται από τον/την Δημότη/Δημότισσα. Αφού ελεγχθούν τα           στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας ακολουθεί η Διαδικασία Ελέγχου Ακινήτου και καταχώρησης ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο]

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

 

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 1. Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 2. Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο με τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ακινήτου και με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 3. Κατάσταση περί μη οφειλής από Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων εφόσον απαιτείται.»

 

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια τμήματα των οικείων δήμων που κείται το ακίνητο.

Το παρόν συντάχθηκε με επιμέλεια της νέας νομικού συμβούλου της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου μας κας Βασιλικής Αραχωβίτη.

Με τιμή

  Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία:

Εγκύκλιος Συλλ. 5/2019 – Ρυθμίσεις για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (άρθρ. 63 Ν. 4582/2018)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το κείμενο του άρθρ. 63 του Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α), το οποίο αφορά στα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels). Με τo προαναφερθέν άρθρ. 63 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

α) επιτρέπεται η σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων (ενοχικών και εμπραγμάτων σε τρίτους) (παρ. 1),

β) το ποσοστό των τμημάτων των ανωτέρω ξενοδοχείων που επιτρέπεται να πωληθούν ή εκμισθωθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% (παρ. 2),

γ) τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας, που καταρτίζεται συμβολαιογραφικά και μεταγράφεται μαζί με τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (παρ. 2),

δ) εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας (με ελάχιστο περιεχόμενο) με απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία σύστασης, αλλοίωσης, μετάθεσης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών (παρ. 2)

και ε) τα εμπράγματα δικαιώματα και τα δικαιώματα μακροχρόνιας  μίσθωσης επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων (παρ. 2).

Το πλήρες κείμενο του άρθρ. 63 του Ν. 4582/2018 έχει ως κατωτέρω:

 

Άρθρο 63

Ρυθμίσεις για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels)

 

 1. Η περίπτωση εε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης α της παραγράφου 2, κατηγορίας τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων. Επί των ξενοδοχείων αυτών, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων, επιτρέπεται η σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.».

 

 1. Το άρθρο 18 του ν. 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 18

Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

 

 1. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχείων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:

     α) έχουν κατασκευαστεί νόμιμα ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010, του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στις διατάξεις του ν. 4178/2013,

     β) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.

 1. Το ποσοστό των τμημάτων των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, που μπορεί να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρόνια, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικώς δομούμενης ή δομημένης επιφάνειας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας.
 2. Οι φορείς διαχείρισης του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας οφείλουν να διατηρούν το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των προς πώληση ή προς μακροχρόνια εκμίσθωση δωματίων και διαμερισμάτων, σε λειτουργική ετοιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
 3. Τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας διέπονται από κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, ύστερα από έγκριση του κανονισμού από τον Υπουργό Τουρισμού. Με τον κανονισμό αυτόν, ο οποίος μεταγράφεται μαζί με την πράξη σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών, καθορίζονται ιδίως:

     α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή των μισθωτών των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, οι περιορισμοί των δικαιωμάτων τους, καθώς και των λοιπών χρηστών που έλκουν από αυτούς δικαιώματα,

     β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, κτισμάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιορισμοί τους,

     γ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, καθώς και την εποπτεία και την άσκηση ελέγχου επί των επιμέρους αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών,

     δ) οι ελάχιστες παρεχόμενες ξενοδοχειακές και τουριστικές υπηρεσίες προς τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών σε ετήσια βάση, οι κοινές δαπάνες και ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, καθώς και ο τρόπος και το είδος εκμετάλλευσης των κοινόκτητων χώρων, έργων και υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 1. Οι ιδιοκτήτες ή οι μισθωτές των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών δεν μπορεί να εκμισθώνουν ή να υπομισθώνουν τα ακίνητα σε τρίτους, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που καθορίζονται στον οικείο κανονισμό.
 2. Για τη γνωστοποίηση ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, απαιτείται η τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης οριζόντιων και καθέτων ιδιοκτησιών και του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας της παραγράφου 4.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενό του. Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, την αλλοίωση, τη μετάθεση ή τη μεταβίβαση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεσμεύει όλους.
 4. Τα εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα μακροχρόνιας μίσθωσης που αποκτώνται επί ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά συμβόλαια μακροχρόνιας μίσθωσης ή μεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 5. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται και για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που μετατρέπονται σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας.».

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                             Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Συνημμένα αρχεία:

Εγκ. Συλλ. 4/2019 – Ένορκες Βεβαιώσεις

ΘΕΜΑ: Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

            Επισημαίνονται κατωτέρω ειδικότερα θέματα που αφορούν στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 421 έως 424 του ΚΠολΔ, που προστέθηκαν με τον Ν. 4335/2015.

Α) Ως προς την λήψη ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου: Σύμφωνα με το άρθρ. 421 ΚΠολΔ, η ένορκη βεβαίωση, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων του υποστατού/παραδεκτού της, πρέπει να λαμβάνεται ενώπιον συμβολαιογράφου (Ειρηνοδίκη ή Προξένου) με συγκεκριμένη τοπική αρμοδιότητα (αυτή της έδρας του Δικαστηρίου, κατοικίας ή διαμονής του μάρτυρα). Υποστηρίζεται ότι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες έχουν ληφθεί ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη, δεν είναι αυτοδικαίως άκυρες, αλλά επέρχεται ακυρότητα εφ’ όσον συντρέχει και περίπτωση δικονομικής βλάβης. Περί τούτου αποφαίνεται αποκλειστικά το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται η εν λόγω ένορκη βεβαίωση και όχι ο συμβολαιογράφος.

Επομένως, πρωτίστως οι ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο συμβολαιογράφου, εάν όμως ο μάρτυρας έχει κληθεί να βεβαιώσει ενόρκως ενώπιον αναρμοδίου κατά τόπο συμβολαιογράφου, ο συμβολαιογράφος νομιμοποιείται να συντάξει την σχετική ένορκη βεβαίωση, περί του κύρους δε αυτής θα αποφανθεί το Δικαστήριο.

Β) Ως προς το δικαίωμα προβολής ενστάσεων και αιτήσεων εξαιρέσεων του αντιδίκου στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης: Προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές μεταξύ των διαδίκων αλλά και ανάμεσα σε διαδίκους και στον συμβολαιογράφο, ενώπιον του οποίου δίδεται η ένορκη βεβαίωση, προβλέπεται στο άρθρ. 423 παρ. 2 ΚΠολΔ ότι «ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης κατά εκείνου που δίδει την βεβαίωση καταχωρίζονται στο προοίμιο της ένορκης βεβαίωσης, κρίνονται όμως από το Δικαστήριο», δηλαδή ο συμβολαιογράφος δεν κρίνει ενστάσεις που αφορούν στην διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης ή στην εξαίρεση του ενόρκως βεβαιούντος.

Γ) Ως προς τον χρόνο έναρξης της λήψης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του συμβολαιογράφου: Η διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης αρχίζει την προκαθορισμένη με την προηγηθείσα κλήτευση ώρα. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει κρίνει ότι μια εύλογη δεκαπεντάλεπτη καθυστέρηση στην λήψη της, δεν προκαλεί απαράδεκτο αυτής.

Δ) Ως προς τον τρόπο λήψης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του συμβολαιογράφου: Ο βεβαιών προβαίνει στην κατάθεση ενώπιον του συμβολαιογράφου προφορικά. Δεν αποκλείεται η χρήση σημειώσεων ή προετοιμασμένου σχεδίου, ενώ δεν υποβάλλονται από τους παρισταμένους διαδίκους σ΄ αυτόν ερωτήσεις, όπως π.χ. προβλέπεται στη Διοικητική Δικονομία (άρθρ. 185 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας). Σε περίπτωση δήλωσης παράστασης δικηγόρου απαιτείται η προσάρτηση του σχετικού γραμματίου από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Ε) Ως προς την υποχρέωση παροχής αντιγράφου στον αντίδικο εκ μέρους του συμβολαιογράφου: Ο αντίδικος, ως έχων έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει και ο συμβολαιογράφος να χορηγήσει αντίγραφο της ένορκης βεβαιώσεως.

ΣΤ) Ως προς την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, που δίδονται για να χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα-δικαιούχο, κατά την υποβολή της δήλωσης του Ν. 2308/1995, εμπραγμάτου ή άλλου εγγραπτέου στα Κτηματολογικά βιβλία δικαιώματος επί ακινήτου, κειμένου σε υπό κτηματογράφηση περιοχή, με έκτακτη χρησικτησία:  Κατά το υπ’ αριθμ. ΠΡ 1631/1845184/31-1-2019 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», το οποίο και συναποστέλλεται, με την υπ’ αριθμ. 556/09/17-10-2012 (ΦΕΚ 3370 Β΄/18-12-2012) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τότε Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν. 2308/1995 (άρθρ. 3 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 παρ. 8 του Ν. 3481/2006), προσδιορίζονται ενδεικτικά αποδεικτικά έγγραφα για τη δήλωση κυριότητας επί ακινήτων με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. Ενδεικτικά μεταξύ των αποδεικτικών εγγράφων έχει συμπεριλάβει και τις ένορκες ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη βεβαιώσεις, ως στοιχείο επίκλησης της εικοσαετούς νομής του δηλούντος επί του ακινήτου, το οποίο δηλώνεται κατά την διαδικασία κτηματογράφησης. Επομένως, εφ’ όσον η ανωτέρω απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, είναι νόμιμη η λήψη των ως άνω ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον συμβολαιογράφου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κτηματογράφησης της χώρας.


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2019-Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

          ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», εφαρμόζεται από την 29η Ιανουαρίου 2019 στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (άρθρ. 70), μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ο ως άνω Κανονισμός εφαρμόζεται στα συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων με διασυνοριακές επιπτώσεις, δηλ. σχέσεων που παρουσιάζουν στοιχείο αλλοδαπότητας, θεσπίζοντας εναρμονισμένα κριτήρια σύνδεσης και συνιστά αναγκαστικό δίκαιο.

          Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα, ο έλεγχος της δικαιοπρακτικής ικανότητας των συζύγων (με την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 αυτού), η ύπαρξη ή εγκυρότητα ή η αναγνώριση ενός γάμου (που υπόκεινται στο νόμο που ορίζει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του δικάζοντος δικαστή), η κοινωνική ασφάλιση, η φύση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η καταχώριση δικαιώματος επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε μητρώο, καθώς και οι επιπτώσεις της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης κ.λπ., και όπως λεπτομερέστερα αναφέρονται στο άρθρo 1 του Κανονισμού, όπου καθορίζεται διεξοδικά  το καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του.

Σημειώνεται, ότι η κληρονομική διαδοχή εν γένει και ειδικότερα μεταξύ συζύγων ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», ο οποίος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τις 17 Αυγούστου 2015.

Αποστέλλονται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, α) o ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων», β) το σχετικό επεξηγηματικό εγχειρίδιο των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού και γ) το από 29-1-2019 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE).


Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης

Eγκύκλιος Συλλόγου 2/2019-Διαβίβαση ετήσιων Στατιστικών Πινάκων συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018

ΘΕΜΑ: Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλεται συνημμένα ο στατιστικός πίνακας συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2018, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο αρχείο σας και το άλλο αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών, Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών, Τμήμα Στατιστικών Δικαιο-σύνης και Δημόσιας Τάξης (Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510 Πειραιάς, τηλ. 213-13.52.771) μέχρι την 30η Μαρτίου 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωση του αναφερόμενου πίνακα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά, γι’ αυτό και σας τον αποστέλλουμε συνημμένα σε μορφή excel. Όσοι δε συνάδελφοι αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το στατιστικό πίνακα δεν υποχρεούνται να τον αποστείλουν και σε έντυπη μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την προανα-φερόμενη καταληκτική ημερομηνία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου c.spanoudaki@statistics.gr.

Κατόπιν συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ, ο στατιστικός πίνακας έτους 2018 έχει επικαιροποιηθεί ως προς: α) τα σύμφωνα συμβίωσης και τις λύσεις τους, β) τις συναινετικές λύσεις διαζυγίων και γ) τις αναγνωρίσεις τέκνων. Παρακαλείστε για το λόγο αυτό, να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον συνημμένο στην παρούσα στατιστικό πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων, και να συμπληρώσετε όλες τις στήλες, σύμφωνα με τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, που αναφέρονται στο έντυπο.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του ετήσιου στατιστικού πίνακα και η παροχή των ζητουμένων στοιχείων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 15 Ν. 2830/2000 και 11 παρ. 2α Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, και η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρ. 9 Ν. 3832/2010. Τα στοιχεία που θα δοθούν, χρησι-μοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και μετά την επεξεργασία τους δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                         Θεόδωρος Χαλκίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜ. Η παρούσα εγκύκλιος σας αποστέλλεται και ταχυδρομικώς.