Εγκύκλιος Συλλόγου 1η- ΠΝΠ_ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της ΠΝΠ Β΄14/29.01.2022 για τους πλειστηριασμούς»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο Άρθρο όγδοο της ΠΝΠ (Α΄14) με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας», που αναφέρεται στις ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες, ορίζονται, μεταξύ άλλων, για τους πλειστηριασμούς τα εξής:

  1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ’ αρ.4034/24.1.2022 (Β’ 186)[1] και 4035/26.1.2022 (Β’ 190)[2] αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.
  3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) ημέρες από τη δημοσίευσή της παρούσας. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας.

Κατ’ ακολουθία της παρ.2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ για την εφαρμογή της παρ.2 του όγδοου άρθρου της ΠΝΠ (Α΄14/29.01.2022) απαιτείται δήλωση με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος δανειστή, ο οποίος υποβάλλει στο συμβολαιογράφο σχετική δήλωση περί επαναλήψεως του πλειστηριασμού, συντασσομένης σχετικής πράξεως από το συμβολαιογράφο. Σχετικά αναφερόμαστε στην υπ’ αριθ. 7/2022 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ, στην οποία και παραπέμπουμε.

Μετά την υποβολή της αιτήσεως αυτής, ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος–συμβολαιογράφος ορίζει την ημέρα του πλειστηριασμού, που πρέπει να είναι η έβδομη μέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του, που υπολογίζεται από την επόμενη μέρα της αρχικώς προγραμματισμένης ημερομηνίας διεξαγωγής του πλειστηριασμού, αναρτά τη σχετική δημοσίευση στα ηλεκτρονικά συστήματα e-ΕΦΚΑ και ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ και διενεργεί τον πλειστηριασμό.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος 8-Συλλόγου-Προσάρτηση-Αντιγράφου-Δήλωσης- ν4646_2019

ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση αντιγράφου δήλωσης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.07.2021 ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 47,48 και 49 του Ν.4646/2019 (Α’ 201) καθώς δεν χορηγήθηκε εκ νέου παράταση της εφαρμογής τους.

Συνεπώς, στα συμβολαιογραφικά έγγραφα δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς προσαρτάται αντίγραφο της δήλωσης.

(Αρ.112 παρ.2 Ν.2961/2001 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρ.48 Ν.4646/2019).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Εγκύκλιος Συλλόγου 7η-2021 ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι, δυνάμει της από 07-07-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 107 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νέων Λιοσίων, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας και Χαλανδρίου ως εξής: α) από την 1η Ιουνίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 καθημερινά από 08:00 μέχρι 16:00 και β) από 1η  Οκτωβρίου 2021 μέχρι 31 Μαΐου 2022 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08:00 μέχρι 14:00 και το απόγευμα, από 17:00 μέχρι 20:30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:00 μέχρι 15:00.

  Επισημαίνεται, ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από την 1η  Ιουνίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17:00 μέχρι 20:30.

             Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
           Γεώργιος Ρούσκας                                                       Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τις Αρχαιρεσίες του Συλλόγου την 30η και 31η Μαΐου 2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρόκειται να ισχύσει στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας την 30η και 31 Μαΐου 2021 για την ασφαλή και εύρυθμη διαδικασία των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Υπενθύμιση-Εγκύκλιος Συλλόγου 5-2021-Αρχαιρεσίες 2021

ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες Συλλόγου έτους  2021

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» θα διενεργηθούν την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 και τη Δευτέρα   31 Μαΐου 2021 αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου για την τριετία 2021έως 2024.

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου εντός του πρώτου (α΄) εικοσαημέρου του μηνός Απριλίου 2021 (δηλ. από την 1η έως 20-4-2021), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Π.Δ.36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’/4-3-1999).

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία:

Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας

ΘΕΜΑ: Μεταφορά έδρας μιας θέσης συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι με το υπ’ αριθμ. 12/2-2-2021 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 24/τ.Α’/12.2.2021 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μεταφέρθηκε η έδρα μιας θέσης συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Γλυφάδας της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» (Φ.Ε.Κ. 96/Α’/2000), όπως μάς πληροφόρησε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4134 οικ./22-2-2021 έγγραφό της.

       Οι ενδιαφερόμενοι (συμβολαιογράφοι Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα) που επιθυμούν να μετακινηθούν στη νέα έδρα, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γεν. Διεύθυνση Α΄, Διεύθυνση Δ1, Τμήμα Α4, Μεσογείων 96 – 115 27 Αθήνα).

       Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (τηλ. 213 1307234, fax 213 1307450).

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 2/2021 – Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων για το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α. Περιήλθαν σε γνώση μας τα πρώτα Πιστοποιητικά Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4495/2017 όπως ισχύει.

Από την επισκόπηση των Πιστοποιητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι στη Βεβαίωση Μηχανικού της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017, η οποία περιλαμβάνεται στο Πιστοποιητικό και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτού, η ημερομηνία αυτοψίας δεν ταυτίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, όπως απαιτείται στη παρ.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 (Β΄334) απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από το ΤΕΕ λάβαμε την ενημέρωση ότι αυτή η αναντιστοιχία οφείλεται σε προσωρινό σφάλμα της Πλατφόρμας, το οποίο θα διορθωθεί προσεχώς.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού είναι δύο (2) μήνες «από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας», και με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια της συναλλαγής, και μέχρι τη διόρθωση του σχετικού σφάλματος της Πλατφόρμας, για την έναρξη υπολογισμού της δίμηνης προθεσμίας ισχύος του Πιστοποιητικού θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αυτοψίας.

Β. Επίσης, από το ΤΕΕ λάβαμε την επιπλέον ενημέρωση ότι ο μοναδικός αριθμός Πιστοποιητικού Πληρότητας, που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.01.2021 απόφασης, θα συμπεριληφθεί στα Πιστοποιητικά εν ευθέτω χρόνο όταν καταστεί τούτο τεχνικά εφικτό από τη Πλατφόρμα. Μέχρι τότε οι συμβολαιογράφοι θα μνημονεύουν στις πράξεις τους το κλειδί γνησιότητας που είναι μοναδικό για κάθε Πιστοποιητικό.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 1/2021 – Μη καταβολή τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της συμφωνίας για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της συμφωνίας για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 1441 ΑΚ, ως ισχύει, «Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία».

Επίσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. δ) του άρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 111376/11-01-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά στον καθορισμό των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 28 παρ. 2 Ν. 4531/2018 (Α’ 62), ορίζεται ότι «Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι έγγραφες συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου για αυτές».

Η υποχρεωτική ρύθμιση της διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας στην περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αποτελεί διάταξη δημοσίας τάξης, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων τέκνων. Αποτελεί δε διαχρονική επιλογή του Νομοθέτη, στην περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου, η διατροφή, να ρυθμίζεται υποχρεωτικά με συμφωνία των μερών, προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση συναινετικής λύσης γάμου (σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς) ή να συνταχθεί η συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου, όπως ισχύει σήμερα.

Ο Έλληνας Νομοθέτης, προέβη σε μία επιπλέον νομοθετική επιλογή, νομοθετώντας για πρώτη φορά. ότι για την πράξη, με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την διατροφή δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου.

Με τον τρόπο αυτό ο Νομοθέτης εισάγει ρητή και σαφή εξαίρεση στην υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η ιδιωτική συμφωνία για τη ρύθμιση της διατροφής των ανηλίκων τέκνων. Αυτή η εξαίρεση αφορά σαφώς όχι μόνον στην συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η εν λόγω συμφωνία μαζί με την συμφωνία λύσης του γάμου, αλλά σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη με την οποία επικυρώνεται η εν λόγω συμφωνία στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρ. 1441 ΑΚ. Από τη γραμματική διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της περ. δ) του άρθρ. 2 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 111376/11-01-2012 ΚΥΑ, όπως ισχύει, δεν γίνεται διαχωρισμός σε «αρχική» και «μεταγενέστερη» αυτής συμφωνία, καθώς στο συγκεκριμένο εδάφιο ρυθμίζεται ότι δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στη πράξη με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία για την διατροφή, επικοινωνία και επιμέλεια. Ο ίδιος ο Νομοθέτης άλλωστε επέλεξε μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, να μπορεί να ρυθμίζεται η διατροφή, επικοινωνία και επιμέλεια για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με την επικύρωση με συμβολαιογραφική πράξη της συμφωνίας αυτής. Άλλωστε, εάν ήθελε ο νομοθέτης να καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στη συμβολαιογραφική πράξη  επικύρωσης κάθε επόμενης συμφωνίας, θα το όριζε ρητά περιορίζοντας την μη καταβολή του εν λόγω τέλους μόνον στην συμβολαιογραφική πράξη επικύρωσης της πρώτης συμφωνίας, πράγμα που δεν το έπραξε.

Εν κατακλείδι, για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία για την διατροφή, επιμέλεια και επικοινωνία, στο πλαίσιο του άρθρ. 1441 ΑΚ, οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται για αυτή τέλος χαρτοσήμου.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλόγου 7/2020 – Τροποποίηση & Συμπλήρωση ΠΟΛ. 1274 & 1275/2013

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ υπ’ αριθμ. Α.1265/03.12.2020 – Τροποποιήσεις αποφάσεων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 5346) η υπ’ αριθμ. Α.1265/03.12.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με τίτλο «Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν».

Ειδικότερα:

  1. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης προστίθεται παράγραφος η’ ως εξής:

η) «Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εάν πρόκειται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης– θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων».

  1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:

«δ. η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoy-enimerotitas”».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενημερότητας φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.».

γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Το αποδεικτικό, όπως αυτό αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».

δ) Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita-apodeiktikoy-enimerotitas».

ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3A’ ως εξής:

«Άρθρο 3A’»

Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο

«Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της έκδοσής του, πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της παρούσας απόφασης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού θα είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο έκδοσης του αποδεικτικού».

Το αποδεικτικό της περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα.

  1. α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα περίπτωση ε. και αναριθμείται η υπάρχουσα σε στ. ως εξής:

«ε. Η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis”».

β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η βεβαίωση οφειλής, όπως αυτή αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».

γ) Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:

«11. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγρ. 4 της απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της περ. ε’ της παρ. 2 της παρούσας (προσθήκη άρθρου 3 Α στη ΠΟΛ 1274/2013), η οποία ισχύει από 11/1/2021.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                   Θεόδωρος Χαλκίδης

Εγκύκλιος Συλλογου 6-2020-Π.Ε.Α.-χώροι στάθμευσης

ΘΕΜΑ: «Δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ για τους χώρους στάθμευσης (ανοικτούς ή κλειστούς)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με τίτλο “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»”.

Μεταξύ άλλων στην ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’ της Εγκυκλίου) και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» (σχετ. ε’ της Εγκυκλίου) και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής.

Εξαιρούνται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων οι διάφορες κατηγορίες κτιρίων (παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου), μεταξύ αυτών οι “Περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» ή δεν έχουν την έννοια του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του σχετ. α’ της Εγκυκλίου (που σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου είναι «στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου»), οι οποίες δεν εξετάζονται στο πλαίσιο του νόμου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και συνεπώς δεν έχουν καμία απαίτηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.”.

Συνεπώς, και με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επιβεβαιώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης αυτών.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης