Εγκύκλιος Συντονιστικής 26/2017 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1714220/ΔΛΚ333/16.05.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο ορίστηκε η Παρασκευή 26.05.2017 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:

α) του Δήμου Αγίου Στεφάνου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

β) του Δήμου Διόνυσου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

γ) της Κοινότητας Ροδοπόλεως (Μπάλας) του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

δ) της Κοινότητας Σταμάτας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας και έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα των άνω περιοχών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα που παρατίθενται στo ως άνω έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε..

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1714221/ΔΛΚ334/16.05.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο ορίστηκε η Παρασκευή 26.05.2017 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις κτηματογραφούμενες περιοχές:

α) του Δήμου Νέας Μάκρης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

β) του Δήμου Ραφήνας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

γ) της Κοινότητας Ανθούσης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Ανθούσης του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

δ) της Κοινότητας Πικερμίου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Από την επομένη της ανωτέρω ημερομηνίας και έως την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τα ακίνητα των άνω περιοχών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα που παρατίθενται στo ως άνω έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε..

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 556/1715275/24.05.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών Δήμων Γαλατσίου, Ηρακλείου και Ν.Ιωνίας, για τα οποία είχε οριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου η 10.03.2017. (Σχετ. τα με αριθμ. πρωτ. Α.Π. Οικ. 1415053/ΝΔ 1710/27.05.2014 & Α.Π. Οικ. 1439754/ΝΔ 4470/30.12.2014 έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. 1715460/ΔΛΚ376/26.05.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με το οποίο επαναπροσδιορίστηκε η Παρασκευή 09.06.2017 ως ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Δήμων Αγίου Στεφάνου και Διονύσου και των πρώην Κοινοτήτων Σταμάτας και Ροδοπόλεως (Μπάλας). (Σχετ. το με αριθμ. πρωτ. Α.Π. Οικ. 1714220/ΔΛΚ333/16.05.2017 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΝΔ 610/1715760/29.05.2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα της κτηματογραφημένης περιοχής Δήμου Περιστερίου, για τα οποία είχε οριστεί ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου η 07.03.2017. (Σχετ. τα με αριθμ. πρωτ. Α.Π. Οικ. 1415053/ΝΔ 1710/27.05.2014 & Α.Π. Οικ. 1439754/ΝΔ 4470/30.12.2014 έγγραφα της ΕΚΧΑ Α.Ε.).
  1. Το με αριθμ. Οικ. ΠΡ 552/11.01/30-05-2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο, τα Προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες των προκαποδιστριακών κοινοτήτων α) Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος, Αφισιού, Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, β) Ελαιοχωρίου και Μικρομάνης του Δήμου Καλαμάτας και γ) Καρτερολίου, Μαυρομματίου Παμίσου και Πιπερίτσης του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, θα αναρτηθούν και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες στα Γραφεία Κτηματογράφησης, με ημερομηνία έναρξης την 6η Ιουνίου 2017.

            Σημειώνεται ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

              Ως ημερομηνία υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε η 18η Μαΐου 2018.

  1. Το με αριθμ. Α.Π. Οικ. ΓΔ 1716061/ΝΔ632/31-05-2017 έγγραφο της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε., με θέμα την έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4164/2013 για την σύνταξη συμβολαίων για την σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών α) Αγίου Ιωάννου Λακεδαίμονος, Αφισιού, Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, β) Ελαιοχωρίου και Μικρομάνης του Δήμου Καλαμάτας και γ) Καρτερολίου, Μαυρομματίου Παμίσου και Πιπερίτσης, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης των πράξεων στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

            Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 737.7/23-05-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε., ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των ως άνω περιοχών ορίσθηκε η 6η Ιουνίου 2017. Εντός δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Ως ημερομηνία υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ορίσθηκε η 18η Μαΐου 2018.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας