Τα μυστικά της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και οι αναδρομικές εισφορές των Συμβολαιογράφων

Τα μυστικά της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και οι αναδρομικές εισφορές των Συμβολαιογράφων

 

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου, Δικηγόρου, Σύμβουλου ΔΣΑ, Συνεργάτη ΣΣΕΑΠΑΔ

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκαθάριση εισφορών 2018 θα λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019. Είναι προφανές πως η καθυστέρηση αυτή, διατηρεί το πρόβλημα με τα ειδοποιητήρια του 2018, το οποίο έχουν επισημάνει οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, καθόσον συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού οι καταβληθείσες το 2016 ασφαλιστικές εισφορές και όχι οι κατά Νόμο καταβλητέες εισφορές του 2017.

Παράλληλα αναμένεται η νομοθέτηση των μειώσεων των εισφορών, με τη μείωση της εισφοράς κύριας σύνταξης από 1.1.2019 σε 13,33%, για το άνω του κατωτάτου ορίου των 586,08 ευρώ μηνιαίου εισοδήματος, για το οποίο θα παραμείνει 20%. Από τη μείωση αυτή αναμένονται σημαντικές μειώσεις για όσους δηλώνουν υψηλά εισοδήματα, ενώ όσοι πληρώνουν με βάση τα κατώτατα όρια δεν θα έχουν καμία μείωση. Αντίστοιχα καμία μείωση δεν θα υπάρξει στην εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (6,95%), ενώ διατηρούνται οι εκπτώσεις του άρθρου 98 Ν.4387/2016 μέχρι το 2020.

Παράλληλα αναμένεται και η επιβολή των αναδρομικών (από 1.1.2017 έως 31.12.2018) και τρεχουσών εισφορών επικουρικής και πρόνοιας (ΕΤΕΑΕΠ) από 1.1.2019.

Ως έχει ανακοινωθεί, όλοι οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν πάγιο ποσόν, το οποίο ισούται με τα ποσοστά ασφαλίστρων (7% και 4%)  επί της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 586,08 ευρώ, ή 7.032,96 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαία εισφορά 41,02 ευρώ για και  23,44 ευρώ για πρόνοια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως έχει διευκρινιστεί σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού, τα ποσά αυτά θα αυξάνονται αντιστοίχως, όπως φυσικά και η κατώτατη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.

Επιπλέον θα αρχίσει και η καταβολή των αναδρομικών (χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως 31.12.2018).

Έκαστος από εμάς οφείλει για επικουρική 24 μήνες Χ 41,02 = 984,48 ευρώ και για πρόνοια 24 μήνες Χ 23,44 = 562,56 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μαζί με την τρέχουσα εισφορά σε 36 δόσεις, άρα θα προσθέτουμε επί 36 μήνες ένα ποσόν 27,35 (984,48:36) για επικουρική και επιπλέον ένα ποσόν 15,63 ευρώ (562,56 : 36) για πρόνοια.

Συνοψίζοντας αναμένουμε ένα νέο ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ (άρα πρόσθετη τραπεζική προμήθεια κατά την πληρωμή) από 1.1.2019 που για 36 μήνες, (με την επιφύλαξη της αύξησης του κατώτατου μισθού) θα ανέρχεται ως εξής:

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

(ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ)

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

 

41,02

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

 

27,35

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

23,44

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

 

15,63

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

107,44

 

 

ΤΟΚΟΙ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:

 

Κατά το άρθρο 59 Ν.4445/2016,ΦΕΚ Α 236: “Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος”. Καίτοι η διάταξη αναφέρει και περί λοιπών προσαυξήσεων, κατά την άποψή μας, μοναδική συνέπεια της καθυστέρησης είναι επιβολή του ετησίου επιτοκίου (πρβλ. ΣΤΕ 3240/2011, ΣτΕ 1838/2007, 3535/2007) προβλεπομένου στη διάταξη της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παρ. ΙΑ` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4158/2013, στην οποία ορίζονται τα εξής:

«11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α` 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α` 89),παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από έναετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»

 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο τόκος ανέρχεται πλέον σε 8% ετησίως ή 0,667% μηνιαίως και για να επιβληθεί η απαίτηση θα πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει με την έκδοση του ειδοποιητηρίου, το οποίο και τελεί υπό την αίρεση της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες εισφορές δεν επιβαρύνονται με τόκο ή άλλες προσαυξήσεις.

 

Οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες δόσεις της εκκαθάρισης επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, οι οποίες εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αναλυτικά:

“ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ —> ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Δόσεις Εκκαθάρισης- Καταλογισθείσες Προσαυξήσεις)

ΥΓ. Αυτονόητο είναι πως για τα ειδοποιητήρια ΕΤΕΑΕΠ, για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης, ο τόκος θα τρέχει από την καθυστέρηση πληρωμής ενός εκάστου.