Πως διαμορφωνονται οι κατωτατες ασφαλιστικες εισφορες (εφκα και ετεαεπ) οπως μετα την αυξηση του κατωτατου μισθου

Πως επηρεάζει την ασφάλιση των Συμβολαιογράφων ο Ν.4578/2016

Πως επηρεάζει την ασφάλιση των Συμβολαιογράφων ο  Ν.4578/2016

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου

Δικηγόρου, Συμβούλου ΔΣΑ, Προέδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Προϊσταμένου Γ΄ Τμήματος Δνσης Νομικών Υποθέσεων ΕΦΚΑ

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄200 ο Νέος Νόμος 4578/2018 “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις”. Ο Νόμος αυτός τροποποιεί σημαντικές διατάξεις του Ν.4387/2016 και ικανοποιεί εν μέρει αιτήματα των Επιστημονικών Συλλόγων, εν   αναμονή της απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με το παρόν επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των κυριότερων ρυθμίσεων του Νόμου αυτού.

Τα μυστικά της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και οι αναδρομικές εισφορές των Συμβολαιογράφων

Τα μυστικά της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών και οι αναδρομικές εισφορές των Συμβολαιογράφων

 

Ανδρέα Π.Κουτσόλαμπρου, Δικηγόρου, Σύμβουλου ΔΣΑ, Συνεργάτη ΣΣΕΑΠΑΔ

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκαθάριση εισφορών 2018 θα λάβει χώρα το πρώτο τρίμηνο του 2019. Είναι προφανές πως η καθυστέρηση αυτή, διατηρεί το πρόβλημα με τα ειδοποιητήρια του 2018, το οποίο έχουν επισημάνει οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, καθόσον συμπεριλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού οι καταβληθείσες το 2016 ασφαλιστικές εισφορές και όχι οι κατά Νόμο καταβλητέες εισφορές του 2017.

Παράλληλα αναμένεται η νομοθέτηση των μειώσεων των εισφορών, με τη μείωση της εισφοράς κύριας σύνταξης από 1.1.2019 σε 13,33%, για το άνω του κατωτάτου ορίου των 586,08 ευρώ μηνιαίου εισοδήματος, για το οποίο θα παραμείνει 20%. Από τη μείωση αυτή αναμένονται σημαντικές μειώσεις για όσους δηλώνουν υψηλά εισοδήματα, ενώ όσοι πληρώνουν με βάση τα κατώτατα όρια δεν θα έχουν καμία μείωση. Αντίστοιχα καμία μείωση δεν θα υπάρξει στην εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (6,95%), ενώ διατηρούνται οι εκπτώσεις του άρθρου 98 Ν.4387/2016 μέχρι το 2020.

Παράλληλα αναμένεται και η επιβολή των αναδρομικών (από 1.1.2017 έως 31.12.2018) και τρεχουσών εισφορών επικουρικής και πρόνοιας (ΕΤΕΑΕΠ) από 1.1.2019.

Ως έχει ανακοινωθεί, όλοι οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν πάγιο ποσόν, το οποίο ισούται με τα ποσοστά ασφαλίστρων (7% και 4%)  επί της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 586,08 ευρώ, ή 7.032,96 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε μηνιαία εισφορά 41,02 ευρώ για και  23,44 ευρώ για πρόνοια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως έχει διευκρινιστεί σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού, τα ποσά αυτά θα αυξάνονται αντιστοίχως, όπως φυσικά και η κατώτατη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ.

Επιπλέον θα αρχίσει και η καταβολή των αναδρομικών (χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως 31.12.2018).

Έκαστος από εμάς οφείλει για επικουρική 24 μήνες Χ 41,02 = 984,48 ευρώ και για πρόνοια 24 μήνες Χ 23,44 = 562,56 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μαζί με την τρέχουσα εισφορά σε 36 δόσεις, άρα θα προσθέτουμε επί 36 μήνες ένα ποσόν 27,35 (984,48:36) για επικουρική και επιπλέον ένα ποσόν 15,63 ευρώ (562,56 : 36) για πρόνοια.

Συνοψίζοντας αναμένουμε ένα νέο ειδοποιητήριο ΕΤΕΑΕΠ (άρα πρόσθετη τραπεζική προμήθεια κατά την πληρωμή) από 1.1.2019 που για 36 μήνες, (με την επιφύλαξη της αύξησης του κατώτατου μισθού) θα ανέρχεται ως εξής:

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

(ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ)

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

 

41,02

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

 

27,35

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

23,44

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

 

15,63

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

107,44

 

 

ΤΟΚΟΙ-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:

 

Κατά το άρθρο 59 Ν.4445/2016,ΦΕΚ Α 236: “Από 1.1.2017 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος”. Καίτοι η διάταξη αναφέρει και περί λοιπών προσαυξήσεων, κατά την άποψή μας, μοναδική συνέπεια της καθυστέρησης είναι επιβολή του ετησίου επιτοκίου (πρβλ. ΣΤΕ 3240/2011, ΣτΕ 1838/2007, 3535/2007) προβλεπομένου στη διάταξη της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2. της παρ. ΙΑ` του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του Ν.4158/2013, στην οποία ορίζονται τα εξής:

«11. Τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (Α` 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4075/2012 (Α` 89),παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές εισφορές, υπέρ του εκάστοτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλην του NAT, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από έναετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013.»

 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο τόκος ανέρχεται πλέον σε 8% ετησίως ή 0,667% μηνιαίως και για να επιβληθεί η απαίτηση θα πρέπει να είναι βεβαία και εκκαθαρισμένη, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει με την έκδοση του ειδοποιητηρίου, το οποίο και τελεί υπό την αίρεση της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες εισφορές δεν επιβαρύνονται με τόκο ή άλλες προσαυξήσεις.

 

Οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες δόσεις της εκκαθάρισης επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, οι οποίες εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αναλυτικά:

“ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ —> ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Δόσεις Εκκαθάρισης- Καταλογισθείσες Προσαυξήσεις)

ΥΓ. Αυτονόητο είναι πως για τα ειδοποιητήρια ΕΤΕΑΕΠ, για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη εκκαθάρισης, ο τόκος θα τρέχει από την καθυστέρηση πληρωμής ενός εκάστου.

Ενημέρωση για το Ν.4529/2018 και σημαντικές ρυθμίσεις του που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και στην ασφαλιστική κάλυψη συμβολαιογράφων και λοιπών αυτοαπασχολουμένων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α με αριθμό 56 της 23.3.18 ο Ν.4529/2018, περί ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού, στα άρθρα 23 και 24 του οποίου εμπεριέχονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και στην ασφαλιστική κάλυψη ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και συνεπώς και των συμβολαιογράφων.

Στο άρθρο 22 τίθενται γενικοί κανόνες περί υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και ορίζεται ότι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειάς τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μεταξύ των οποίων του τ. Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

Περαιτέρω θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την ασφάλιση των μελών της οικογενείας (εμμέσων μελών) συζύγου, τέκνων, γονέων κλπ.  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη διάταξη

Στο άρθρο 23 τίθενται γενικοί κανόνες περί χορηγήσεως ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης υπό τους όρους:

αα) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

  1. Για την ασφάλιση των άμεσα ασφαλισμένων εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων (Καταστατικές διατάξεις ΤΑΣ).
  2. Για την ασφάλιση των εμμέσων μελών (οικογενείας) ισχύουν πλέον (από 1.3.2018 και 1.3.2019) οι γενικές διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4329/2018.
  3. Για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4329/2018 και κατά συνέπεια οι άμισθοι  ασφαλίζονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ασφάλισης και καταβάλλουν (από 1.1.2017) τις ασφαλιστικές εισφορές των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ (και ΕΤΕΑΕΠ όταν εκδοθούν). Τούτο δε ανεξάρτητα της ύπαρξης  παλαιοτέρων οφειλών.
  4. Επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα στα μητρώα του ΕΦΚΑ καλούνται οι συνάδελφοι να ελέγχουν την ασφαλιστική ικανότητα ως και τα έμμεσα μέλη, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (Σύστημα ΑΤΛΑΣ). Λογικά όσοι καταβάλουν ανελλιπώς τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28.2.2019, ανεξαρτήτως παλαιών οφειλών. Σε διαφορετική περίπτωση (πχ. Ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30.4.2018 ή καμία) θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ (ΤΑΣ ή την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παροχών Υγείας – ΑΓ.Κωνσταντίνου 5, 4ος όροφος).

Συνημμένα αρχεία: