Ενημέρωση για το Ν.4529/2018 και σημαντικές ρυθμίσεις του που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και στην ασφαλιστική κάλυψη συμβολαιογράφων και λοιπών αυτοαπασχολουμένων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α με αριθμό 56 της 23.3.18 ο Ν.4529/2018, περί ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού, στα άρθρα 23 και 24 του οποίου εμπεριέχονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και στην ασφαλιστική κάλυψη ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και συνεπώς και των συμβολαιογράφων.

Στο άρθρο 22 τίθενται γενικοί κανόνες περί υπαγωγής στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και ορίζεται ότι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και τα μέλη οικογένειάς τους, των πρώην Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μεταξύ των οποίων του τ. Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ.

Περαιτέρω θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για την ασφάλιση των μελών της οικογενείας (εμμέσων μελών) συζύγου, τέκνων, γονέων κλπ.  υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στη διάταξη

Στο άρθρο 23 τίθενται γενικοί κανόνες περί χορηγήσεως ασφαλιστικής ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης υπό τους όρους:

αα) Ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,

ββ) ο μη μισθωτός έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

  1. Για την ασφάλιση των άμεσα ασφαλισμένων εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων (Καταστατικές διατάξεις ΤΑΣ).
  2. Για την ασφάλιση των εμμέσων μελών (οικογενείας) ισχύουν πλέον (από 1.3.2018 και 1.3.2019) οι γενικές διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4329/2018.
  3. Για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων ισχύουν πλέον οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4329/2018 και κατά συνέπεια οι άμισθοι  ασφαλίζονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ασφάλισης και καταβάλλουν (από 1.1.2017) τις ασφαλιστικές εισφορές των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ (και ΕΤΕΑΕΠ όταν εκδοθούν). Τούτο δε ανεξάρτητα της ύπαρξης  παλαιοτέρων οφειλών.
  4. Επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα στα μητρώα του ΕΦΚΑ καλούνται οι συνάδελφοι να ελέγχουν την ασφαλιστική ικανότητα ως και τα έμμεσα μέλη, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (Σύστημα ΑΤΛΑΣ). Λογικά όσοι καταβάλουν ανελλιπώς τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ θα έχουν ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28.2.2019, ανεξαρτήτως παλαιών οφειλών. Σε διαφορετική περίπτωση (πχ. Ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 30.4.2018 ή καμία) θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ (ΤΑΣ ή την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παροχών Υγείας – ΑΓ.Κωνσταντίνου 5, 4ος όροφος).

Συνημμένα αρχεία: