Εγκ. Συντ. 42/2018 – ΠΟΛ. 1232/2018 Κωδικοποίηση διατάξεων Ε9

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1232/2018, με θέμα την «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)» (ΑΔΑ: Ψ0ΑΗ46ΜΠ3Ζ-4Κ5). Η κωδικοποίηση αυτή, η οποία είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν. 4474/2017, αποσκοπεί στη διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.

 

 

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας