Εγκύκλιος Συντονιστικής 26/2019-Διαβίβαση εγγράφου Ελληνικού Κτηματολογίου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. ΝΔ646/1912467/13.03.2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του Ν.2308/1995 όσον αφορά στην κατά το άρ. 2 παρ. 6 του Ν. 2308/1995 υποχρέωση των Υποθηκοφυλάκων για την αποστολή αντιγράφων πράξεων, περιλήψεων και πράξεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, που επήλθε με το άρ. 56 α) του Ν. 4602/2019 (Α΄45).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρ. 56 α) του Ν. 4602/2019 τροποποιήθηκε το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 και ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας για τις μεταβολές που επέρχονται από την επομένη της υποβολής της αρχικής δήλωσης του Ν. 2308/1995 και μέχρι την έναρξη της κατά το άρ. 5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 προθεσμίας, αμέσως μετά την καταχώρηση της πράξης αποστέλλει αντίγραφο της περίληψης της πράξης καθώς και αντίγραφο της πράξης και, αν δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σύνταξη περίληψης, αντίγραφο της πράξης με τα στοιχεία της εγγραφής ή μεταγραφής ή σημείωσης αυτής στα οικεία βιβλία που τηρεί, στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ατελώς και χωρίς καταβολή δικαιωμάτων παγίων και αναλογικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας