Εγκύκλιος Συντονιστικής 48/2019 – Απόφαση ΑΑΔΕ Ε.2144/2019 – Αποδεικτικό καταβολής φόρων κεφαλαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλεται συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, η Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθμΕ.2144/22-7-2019, με τίτλο «Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου». Με την ως άνω Απόφαση,ανακοινώνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή από 1ηΣεπτεμβρίου 2019 η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής των φόρων κεφαλαίου. Η έκδοση θα γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET από τον υπόχρεο καταβολής με χρήση των προσωπικών κωδικών του.

Επισημαίνεται ότι αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση υποβολής δήλωσηςφόρου μεταβίβασης ακινήτων και εφ’ όσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας