Έναρξη ισχύος Κτηματολογίου 1-10-2019 σε διαφόρους Δήμους της Αττικής