Εγκύκλιος Συντονιστικής 61/2019 – Έννοια “υποτροπής” σε φορολογικό έλεγχο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 1995/20-9-2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με την οποία εξειδικεύεται η έννοια της υποτροπής στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση «Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση της παραβατικής συμπεριφοράς του με την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου και ακολούθως, έχει την υποχρέωση φορολογικής συμμόρφωσης καθ’ υπόδειξη της ελεγκτικής αρχής, ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει εκ των προτέρων την παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και τον τρόπο προσδιορισμού του προστίμου. Επομένως, κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας