Ανακοίνωση – Παράταση για υποβολή πιστοποιητικού διαθηκών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο νόμος «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄ τύπου και άλλες διατάξεις», η δημοσίευση του οποίου στο Φ.Ε.Κ. επίκειται άμεσα.

Επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 14, παράγραφος 12 του ως άνω νόμου προβλέπονται διατάξεις για την παράταση υποβολής του πιστοποιητικού διαθηκών ως ακολούθως «12. Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που παρατάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4111/2013 (Α΄18) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται για δύο ακόμη έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.».

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης