Ανακοίνωση – Κατάρτιση πίνακα πράξεων αγοραπωλησιών ακινήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ενόψει της διαρκούς συνεργασίας μας με το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάρτιση νέων πινάκων Αντικειμενικών Αξιών και την αντικατάσταση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από έναν νέο φόρο στη Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά συνοπτικό πίνακα με πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων από 1-1-2014 μέχρι και 31-3-2015, στις οποίες το τίμημα/αγοραία αξία ακινήτων είναι διαφορετικό από την αντικειμενική αξία αυτών (είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο), προκειμένου να διαβιβαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι η αποστολή του παραπάνω συνοπτικού πίνακα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27-4-2015 στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Συλλόγου:

ενόψει του κατεπείγοντος του θέματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης