Εγκύκλιος Συλλόγου 3/2020 – Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων κατ΄ άρθρ. 74 Ν. 4690/2020

ΘΕΜΑ: «Πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, όπως ρυθμίζονται στο άρθρ. 74 ν. 4690/30-05-2020 (ΦΕΚ 104 /30-5-2020 τεύχ. Α’)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 185/01-06-2020  Ανακοίνωσης του Συλλόγου μας, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 823/2020 ανακοίνωση για επανεκτύπωση ΦΕΚ λόγω τυπογραφικού λάθους, με τις οποίες σας κοινοποιήσαμε τη δημοσίευση του Ν. 4690/2020 με τίτλο “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020), επισημαίνουμε τα κάτωθι αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του ανωτέρω νόμου περί διατάξεων για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, και ειδικότερα των παραγράφων 11-13 του αυτού άρθρου.

Α. Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Η διάταξη αφορά τους πρώτους πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από την παρ. 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περίπτωση ΣΤ’ της παρούσας).

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς, στο εδ. β΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου,

  • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση (30.05.2020) της διάταξης αυτής και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
  • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 ως εξής:

i] με την τήρηση των νόμιμων προθεσμιών των άρθρων:

α) 954 παρ. 2 περ. ε (κινητά) και 993 παρ. 2 (ακίνητα) του ΚΠολΔ, ήτοι 7 έως 8 μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης, μη υπολογιζομένων στις προθεσμίες αυτές των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’΄ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ειδικής νομοθεσίας, όπως το ν.δ. 17.07/13.08.1923, ισχύουν οι σχετικές ειδικώς προβλεπόμενες προθεσμίες.

β) 1011Α (πλοία και αεροσκάφη) του ΚΠολΔ, ήτοι την πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση, μη υπολογιζομένων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προθεσμία αυτή των χρονικών διαστημάτων της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής (από 13.03.2020 έως 31.05.2020) καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω πλειστηριασμού , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. ε’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ν. 4690/2020.

ii] με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες μετά την κατάθεση της δήλωσης, ΑΝ πριν από την έναρξη της αναστολής των πλειστηριασμών, ήτοι πριν την 13-03-2020 (παρ. 1, άρθρ. 74, ν. 4690/30-05-2020), είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες (μη άσκηση ανακοπής) ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή.

Β.  Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, για τους πλειστηριασμούς που ματαιώθηκαν στο διάστημα της αναστολής,

  • προβλέπεται χορήγηση αποκλειστικής προθεσμίας στον επισπεύδοντα δανειστή 30 ημερών από τη δημοσίευση της διάταξης για την επαναφορά του ματαιωθέντος πλειστηριασμού και
  • ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού ΜΕΤΑ την 31-07-2020 με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ήτοι η νέα ημέρα του πλειστηριασμού θα οριστεί σε 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης.

Η διάταξη αφορά τους πρώτους κατά το διάστημα της αναστολής πλειστηριασμούς όπως συνάγεται εξ αντιδιαστολής από τις παρ. 12 και 13 του ιδίου άρθρου (βλ. κατωτέρω περιπτώσεις Ε και ΣΤ της παρούσας).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τις περιπτώσεις Α κ Β : Στο εδ. γ΄ της παρ. 11 του άρ. 74 του ν. 4690/2020, ορίζεται ότι αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας των 30 ημερών από την δημοσίευση της σχετικής αποφάσεως, ήτοι από 01-06-2020 έως την 30-06-2020,  τότε, έτερος δανειστής με εκτελεστό τίτλο, μπορεί  να επισπεύσει την εκτέλεση με την τήρηση των ιδίων  ως άνω προθεσμιών.

Γ.           Σύμφωνα με το εδ. στ’ της παρ. 11 του αρθρ. 74 του ν. 4690/2020, για τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται κατά ΚΕΔΕ, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για επαναφορά των πλειστηριασμών αυτών σε νέα ημερομηνία μετά την 31-07-2020.

Δ.           Σύμφωνα με το εδ. ζ’ της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διεξαχθούν μετά την 01-09-2020 ματαιώνονται ΑΝ ο χρόνος διεξαγωγής τους δεν αρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 2 ΚΠολΔ και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής κατ’ άρθρ. 933 παρ. 6 ΚΠολΔ.

Για τους πλειστηριασμούς αυτούς ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, με την τήρηση της προθεσμίας του άρθρ. 973 ΚΠολΔ, ήτοι 2 έως 3 μήνες από την ημέρα της δήλωσης.

Ε.         Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει εντός του χρονικού  διαστήματος της αναστολής, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού με την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020 είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρ. 966 ΚΠολΔ.

ΣΤ.      Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρ. 74 του ανωτέρω νόμου, οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρ. 973, την παρ. 4 του άρθρ. 1006 και την παρ. 4 του άρθρ. 1011Α ΚΠολΔ, ήτοι οι πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί να διεξαχθούν κατόπιν δήλωσης συνέχισης έως την 15-06-2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στην διάταξη αυτή, δηλ. για κινητά/ακίνητα 2 έως 3 μήνες από τη δήλωση συνέχισης και  για πλοία/αεροσκάφη η πρώτη εργάσιμη Τετάρτη μετά παρόδου 20 ημερών από τη δήλωση συνέχισης.

Όμως, με δεδομένο ότι στην ανωτέρω ειδική διάταξη ΔΕΝ υπάρχει η απαγόρευση της παρ. 11 του άρθρ. 74 του ως άνω νόμου, δηλ. δεν υπάρχει ο περιορισμός για ορισμό νέου πλειστηριασμού κατόπιν δήλωσης συνέχισης για το διάστημα έως την 31-07-2020, είναι δυνατόν να οριστεί νέα ημέρα πλειστηριασμού μέχρι την 31.07.2020, κατόπιν δήλωσης συνέχισης, εφόσον μέχρι την 31.07.2020 επαρκούν οι προθεσμίες που προβλέπονται κατά περίπτωση στα άρθρα 973 και 1011Α ΚΠολΔ.

Σημειώνεται ότι:

1) οι διατάξεις των παρ. 11-13 του άρθρ. 74 του Ν. 4690/2020 ισχύουν από 01.06.2020 έως 15.09.2020 (άρθρ. 74 παρ. 16 Ν. 4690/2020).

2) οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται στη διενέργεια πλειστηριασμών. Λοιπές πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επιτρέπονται.

3) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 940Α ΚΠολΔ, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης και της επιταγής προς εκτέλεση, για το χρονικό διάστημα από 1η μέχρι 31 Αυγούστου, με εξαίρεση τα πλοία και τα αεροσκάφη.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης