Εγκύκλιος Συντονιστικής 13/2015 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1032/2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1032/26.1.2015 «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).» για να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης