Εγκύκλιος Συντονιστικής 31-Υπ.Μετανάστευσης & Ασύλου-Διευκρινίσεις άρ.20β Ν.4251-2014

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 20 Β του ν. 4251/2014 όπως ισχύει».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13847/20/12.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής διευκρινίζει ότι η ρύθμιση της περ. 7 Α της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, καταλαμβάνει κάθε συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επέρχεται μεταβολή στην κυριότητα και νομή επί της ακίνητης περιουσίας και συνεπώς και τη γονική παροχή.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, τυχόν διαφορετική ερμηνεία του νόμου ως προς τις δικαιοπραξίες γονικών παροχών θα οδηγούσε ενδεχομένως σε καταστρατήγηση της ως άνω ρύθμισης, ο σκοπός της οποίας είναι να λαμβάνει γνώση η αρμόδια υπηρεσία για την πρόθεση του πολίτη τρίτης χώρας να μεταβιβάσει την ακίνητη περιουσία, στην οποία θεμελιώθηκε το σχετικό δικαίωμα διαμονής του.

Ακολουθεί συνημμένα το ανωτέρω έγγραφο της Υπηρεσίας.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης