Εγκύκλιος Συντονιστικής 58/2020 – Βεβαίωση αρθρ. 98 παρ. 7 Ν. 4495/2017

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρ. 98 παρ. 7 Ν. 4495/2017:  Βεβαίωση μη έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 81 του Ν. 4495/2017 (Α’ 167), «Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, (σ.σ. της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017), σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση».

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι συμβαλλόμενοι στη πράξη μονομερούς τροποποίησης θα βεβαιώνουν επί του σώματος του συμβολαίου υπεύθυνα ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να διατάσσει την κατεδάφιση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας