Ανακοίνωση Συντονιστικής 18-1-2021- Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε. Δράμας

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας – πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 428/15-01-2021 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Δασών Δράμας Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) αποφασίστηκε η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά) ως εξής:

  1. 16178/31.10.2011  (ΑΔΑ:  45ΟΥΟΡ1Υ‐ΜΛ5)  απόφαση  ανάρτησης  δασικού  χάρτη  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κεφαλαρίου,  του  Δήμου  Δοξάτου,  του  Νομού  Δράμας,  και  η   3551/13.03.2012  απόφαση  κύρωσης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας‐Θράκης  (ΦΕΚ  191/Δ΄/05.04.2012).   
  2. 13495/28.8.2012 ( ΑΔΑ : Β4ΓΣΟΡ1Υ-THO) απόφαση ανάρτησης των δασικών χαρτών των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμπακίου, Αγίου Αθανασίου και της Τοπικής Κοινότητας Καλαμώνα, του Δήμου Δοξάτου, του Νομού Δράμας και η 21258/20.12.2012 απόφαση κύρωσης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ (ΦΕΚ 741/Δ’/31.12.2012) για την Τ.Κ. Καλαμώνα την 6693/14.05.2013 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ (ΦΕΚ 258/Δ΄/22.05.2013) για τη Δ.Κ Αγίου Αθανασίου και η 6689/14.05.2013 απόφαση κύρωσης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ (ΦΕΚ 259/Δ΄/22.05.2013) για τη Δ.Κ. Καλαμπακίου.
  3. 1327/27.1.2017 (ΑΔΑ: Β4ΓΣΟΡ1Υ-Τ9Κ) απόφαση ανάρτησης των δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Κυριών, Αγοράς ,Πηγαδιών (πρώην Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου) και Κεφαλαρίου, του Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και η 20190/21.12.2017 απόφαση μερικής κύρωσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 26/Δ’/07.02.2018) για τη Δ.Κ. Δράμας, η 20194/21.12.2017 απόφαση μερικής κύρωσης του Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 11/Δ’/02.02.2018) για τις Τ.Κ Κυριών, Αγοράς, Πηγαδιών (πρώην Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου) και η 20268/21.12.2017 απόφαση μερικής κύρωσης Συντονιστή ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ 26/Δ’/07.02.2018) για την Τ.Κ. Κεφαλαρίου.
  4. 16034/19.10.2018 (ΑΔΑ: 6Β1ΨΟΡ1Υ-ΚΝΚ) απόφαση ανάρτησης του δασικού χάρτη (60 συνολικά) η  741/24.01.2020 απόφαση μερικής κύρωσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 74/Δ’ /14.02.2020) των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε Δράμας εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Με την υπ’ αριθμ. 428/15-01-2021 μνημονευόμενη  ως άνω απόφαση  της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη , εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε ( 105) ημερών, η οποία αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021 με καταληκτική την 13η Μαΐου 2021.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας