ΝΔ 0115_2101592_ΚΤ1-03_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 2308