Ανακοίνωση Συντονιστικής 08-02-2021- Ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε Θεσσαλονίκης Μέρος Πρώτο

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών Ενοτήτων -Κοινοτήτων  της Π.Ε Θεσσαλονίκης. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, απόφαση υπ’αριθμ. 5494/05.02.2021 (ΑΔΑ: 6Δ2ΙΟΡ1Τ-1ΑΦ)  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις  Δημοτικές Ενότητες και  Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω  απόφαση  της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε Θεσσαλονίκης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προς υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εν λόγω δασικού χάρτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 19η  Φεβρουαρίου 2021  με καταληκτική ημερομηνία την 3η Ιουνίου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιουνίου 2021.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά στον ειδικό διακτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης , εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στα συνημμένα έγγραφα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας