Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών έως 1.3.2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. Πρωτ. 519/ 12.02.2021 έγγραφο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε ότι για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 15-2-2021 και ώρα 06.00 έως και Δευτέρα 1-3-2021 και ώρα 06.00 ισχύουν για τη λειτουργεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μεταξύ άλλων, τα εξής:

          1.   Θα χορηγούνται και θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του αντιδίκου από τον Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων, από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας για τις προσωρινές διαταγές της εκούσιας δικαιοδοσίας και από τον Ειρηνοδίκη εκδίκασης προσωρινών διαταγών ν.3869/2010. Οι προσωρινές διαταγές,  που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση των ως άνω δικαστών, οι οποίοι ορίζουν τη διάρκεια της παράτασης των προσωρινών διαταγών.

 2.   Θα κατατίθενται δικόγραφα μόνο για τις διαδικασίες, που είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση [νέα τακτική, εργατικά, αμοιβές, μισθώσεις, αυτοκίνητα]. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση διατάξεως κληρονομητηρίου,  εγγραφής ή τροποποίησης καταστατικού σωματείου, δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας, για τις τελευταίες ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

2. Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται  ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Δεν θα χορηγούνται απόγραφα. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται  ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων.

3.  Όσον αφορά την έκδοση  πιστοποιητικών, θα  χορηγούνται  μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

4.  Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και Διαταγών Αποδόσεως Μισθίου, ούτε θα χορηγούνται αντίγραφα και απόγραφα.

5.  Δεν θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις.

6.  Δεν θα πραγματοποιούνται ένορκες βεβαιώσεις και δηλώσεις τρίτου.

7. Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις για χορήγηση νομικής βοήθειας. 

8. Δεν θα πραγματοποιούνται δηλώσεις αποποιήσεως κληρονομίας και  θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια ακόμα και αν έχουν ορισθεί με ραντεβού.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης