Εγκύκλιος Συντονιστικής 67/2014 – διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας, το με αριθμό πρωτ. 1423411/ΝΔ 2664/11-08-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Νομική Διεύθυνση-Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) σχετικά με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 4277/2014 (Α΄156) με την οποία ορίζεται η λήξη της μεταβατικής λειτουργίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως Κτηματολογικών Γραφείων για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα των περιοχών τοπικής τους αρμοδιότητας και η σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης