Ανακοίνωση-Συντονιστικής-7.7.21 “Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας εντός κυρωμένων δασικών χαρτών”

 

ΘΕΜΑ: «Δασικοί χάρτες – σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας εντός κυρωμένων δασικών χαρτών»

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με τη χθεσινή υπ’ αριθ. ΑΠ 296/07.07.2021 ανακοίνωση της ΣΣΕΣΕ σας διαβιβάσαμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28809 οικ./2-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με το σχετικό ερώτημα που έχει υποβληθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα της υπαγωγής των πράξεων αποδοχής κληρονομίας στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων  4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 ως ισχύει.

Η πράξη αποδοχής κληρονομίας, όπως έχει αναλυθεί εξαντλητικά σε σχετικά έγγραφα τόσο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου όσο και της ΣΕΣΣΕ που απευθύνονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνεπεία της φύσεως της αποδοχής κληρονομίας και των εννόμων συνεπειών αυτής όπως προβλέπεται στον ΑΚ από την έναρξη ισχύος του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 όπως κάθε φορά ισχύει. Αυτό αποτελεί και πάγια θέση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ομοίως έχει εκφραστεί με σχετική εγκύκλιο – οδηγία του ΥΠΕΝ με το υπ’ Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 έγγραφό του.

Συνεπώς, σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της ΣΕΣΣΕ, η σύνταξη και μεταγραφή πράξεων αποδοχής κληρονομίας σε ακίνητα ή τμήματα αυτών που βρίσκονται εντός του κυρωμένου δασικού χάρτη γίνεται χωρίς την τήρηση των υποχρεώσεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010, ως ισχύει, και μέχρι την έκδοση γνωμοδότησης από το ΝΣΚ αντίθετου περιεχομένου, οπότε και θα εκδοθεί σχετική Εγκύκλιος από την ΣΕΣΣΕ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: