Πρόσκληση σε αρχαιρεσίες για μια θέση συμβούλου – 9 & 10.1.2022

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός (1) μέλους Δ.Σ. Συλλόγου

Ο Πρόεδρος

του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου,

λαβών υπόψη:

1) την από  1.12.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διενέργειας αρχαιρεσιών την 9η & 10η Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.,

2) τις διατάξεις του άρθρ. 103 παρ. 2 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και

3) τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ. 1 & 3 του Π.Δ. 36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’ /4-3-1999)

π ρ ο σ κ α λ ε ί

όλα τα μέλη του Συλλόγου σε αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν  την

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

– 2 –

Όσοι εκ των μελών του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα ως  Σύμβουλοι, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Συλλόγου είκοσι (20) ημέρες προ της διενέργειας των αρχαιρεσιών (δηλ. έως την Κυριακή 19.12.2021) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 12 παρ.3 του Π.Δ. 36/1999 «Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 42/ Α’ /4-3-1999).

            Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 2 του Π.Δ. 36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι  στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται επιπλέον,  ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρ. 2 παρ. 3 του Π.Δ. 36/1999).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας