Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2022 – Άρση Υποχρεώσεων αρ5 Ν2308 1995 Εύλαλο Ν. Ξάνθης

ΘΕΜΑ: «Άρση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/95 επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Νομού Ξάνθης – Κωδικός Σύμβασης Ml-02.»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, το με Αρ. Πρωτ.: Οικ. ΝΔ 0121/2201939/13.01.2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που αφορά στην άρση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 επί ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Νομού Ξάνθης – Κωδικός Σύμβασης Ml-02 που αποφασίστηκε με την με αριθ. 168/14/13.01.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Φορέα, με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αποφασίσθηκε:

  1. Η άρση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13α του Ν. 2308/1995, της υποχρέωσης επισύναψης των απαιτούμενων κατά το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 εγγράφων στα συμβόλαια για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων, της προσκόμισής τους ενώπιον των δικαστηρίων και του ελέγχου της υπάρξεώς τους εκ μέρους των Υποθηκοφυλάκων κατά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης, στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο υπόχρεος προς υποβολή δήλωσης, επί των ακινήτων που κείνται στον υπό κτηματογράφηση ΟΤΑ Ευλάλου του Ν. Ξάνθης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.
  2. Η πρόβλεψη τήρησης εναλλακτικού μηχανισμού ενημέρωσης της βάσης δεδομένων της κτηματογράφησης για το ανωτέρω διάστημα ως εξής:

Α) Κατά τον χρόνο που διαρκεί η ανωτέρα βία, όταν υποβάλλεται αίτηση για μεταγραφή ή εγγραφή πράξης στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου που είναι τοπικά αρμόδιο για την προαναφερόμενη περιοχή, επισυνάπτεται σε αυτή δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του Ν. 2308/1995 και αντίγραφο της πράξης. Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του συνοδεύει τη δήλωση αυτή.

Β) Μετά την καταχώριση των πράξεων στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου, ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας συμπληρώνει στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής, εγγραφής ή σημείωσης της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, διαβιβάζει τη δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος του Ν. 2308/1995 με το αντίγραφο της πράξης και το τυχόν αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος στον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Δ/νση Έργων, Μεσογείων 288, Χολαργός 15562, Αθήνα

  1. Η χορήγηση βεβαιώσεων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την ανωτέρω άρση υποχρέωσης ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας