ΠΝΠ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ Α΄14 η ΠΝΠ με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας».

Στην ανωτέρω ΠΝΠ, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται ζητήματα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα:

Α. Στο άρθρο τέταρτο, με τίτλο «Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022 -Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4876/2021», το άρθρο 49 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) τροποποιείται ως προς τον χρόνο σύνταξης των συμβολαίων και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49

Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων,δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια πουσυντάσσονται από 1η.1.2022 έως 31η.3..2022

Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσειςυποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.».

Β. Στο άρθρο έβδομο, με τίτλο «Παράταση δυνατότητας χρήσης βεβαιώσεων μηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή -Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017», το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της δυνατότητας κατάρτισης δικαιοπραξιών επί ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού άνευ τήρησης της διαδικασίας σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και διαμορφώνεται ως εξής:

«Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωσημηχανικού του άρθρου 83.».

Γ. Στο Άρθρο όγδοο με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες» ειδικά για τους πλειστηριασμούς ορίζονται τα εξής:

1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημααπό τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίωνκαι εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ’ αρ.4034/24.1.2022 (Β’ 186) και 4035/26.1.2022 (Β’ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά,που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικόδιάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμώνπου εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1,δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομηημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνίαδιεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων ηλειτουργία ανεστάλη δυνάμει των υπ’ αρ. 4034/24.1.2022 και 4035/26.1.2022 αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 24 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, δεν υπολογίζεται στις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου 468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1 του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, παρατείνονται και λήγουν επτά (7) ημέρες από τη δημοσίευσή της παρούσας. Η προθεσμία κατάθεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας