Τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. 16577/12-02-2021 απόφασης