Εγκύκλιος 19/2014 – Προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 11 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α 287/31-12-2013) προστίθεται νέα παράγραφος 22 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 που έχει ως εξής:

«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

Ως εκ τούτου από 1-1-2014, δεν υφίσταται υποχρέωση προσάρτησης στα συμβολαιογραφικά έγγραφα υπεύθυνων δηλώσεων ή πιστοποιητικών άρθρου 81 ν. 2238/94.

Η παρούσα εκδίδεται μετά και την τελική προφορική επιβεβαίωση του περιεχομένου της από το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης