Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ-37-2022-Κύρωση δασικών χαρτών-Ανάρτηση ΦΕΚ αποφάσεων κύρωσης στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΑΠΑΔ

Θέμα: «Κύρωση δασικών χαρτών-Διατυπώσεις σε συμβολαιογραφικές πράξεις-Ανάρτηση ΦΕΚ των αποφάσεων κύρωσης δασικων χαρτών στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

εν όψει της συνεχούς δημοσίευσης αποφάσεων κύρωσης δασικών χαρτών σε ολόκληρη την Επικράτεια υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις παρ.4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 όπως ισχύει, ισχύουν συγκεκριμένες επί ποινή ακυρότητας διατυπώσεις στις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, σύστασης, αλλοίωσης και γενικά κάθε μεταβολής των εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων που βρίσκονται εντός του κυρωμένου δασικού χάρτη, που ορίζονται ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις. […].

5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους. Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A` 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

Επίσης, σας υπενθυμίζεται ότι οι δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ των αποφάσεων κύρωσης των δασικών χαρτών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΑΠΑΔ στην υποενότητα ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ της ενότητας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε ο ΣΣΕΑΠΑΔ να ενημερώνεται για τις αποφάσεις κύρωσης των δασικών χαρτών πριν την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ προκειμένου να λαμβάνετε γνώση επί των επικείμενων δημοσιεύσεων εγκαίρως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας