Επείγουσα Ανακοίνωση Συντονιστικής-2022 Κύρωση δασικών χαρτών – Πίνακας αποφάσεων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και αποφάσεων που ήδη δ

Θέμα: «Κύρωση δασικών χαρτών – Πίνακας αποφάσεων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και αποφάσεων που ήδη δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατόπιν συνεργασίας με την Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γ.Γ. Δασών, σας αποστέλλουμε συνημμένα Πίνακα ανά Διεύθυνση Δασών της Επικράτειας με τις αποφάσεις κύρωσης των δασικών χαρτών των οποίων η δημοσιεύση επίκειται, καθώς και με τις αποφάσεις των οποίων έχει ήδη λάβει χώρα η δημοσίευση.

Ο συγκεκριμένος Πίνακας θα τηρείται στην Υποενότητα «Δασικοί Χάρτες» στην ενότητα «Κτηματολόγιο» και θα επικαιροποιείται.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας