Επείγουσα ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ – Αναστολή πλειστηριασμών-8.2.2023 έως και 15.2.2023 στις περιοχές Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας & Στερεάς Ελλάδας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πηγή: https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%89%CE%BD

αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1412οικ./7.2.2023 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία ρυθμίζονται τα δικονομικά και λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της Χώρας δυνάμει της αριθμ. 10411οικ./5.2.2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄529).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή που αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και θα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τις Κυβερνήσεως, προβλέπονται:

Άρθρο 1

Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες

1.Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει τις υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης , δεν υπολογίζεται τις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και τις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

2.Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τις πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας τις παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

3.Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει τις υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, δεν υπολογίζεται τις προθεσμίες των άρθρων 237 και 238, τις παρ. 2 του άρθρου 468, τις περ. στ’ τις παρ. 1 του άρθρου 591, τις παρ. 1 του άρθρου 524, τις παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚπολΔ]), καθώς και τις προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109). Οι προθεσμίες που προβλέπονται τις ανωτέρω διατάξεις και οι οποίες θα έληγαν από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Η προθεσμία κατάθεςης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την αντίστοιχη ώρα τις Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης κατά το άρθρο 237 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου παρατείνονται και λήγουν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.

4. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει τις υπ’ αριθ. 1411οικ./5.2.2023 (ΦΕΚ Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έληγε η προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης και αντίκρουσης κατά το άρθρο 237 παρ. 5 εδ. α΄ και β΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται για την 9η Φεβρουαρίου 2023.

5.Στις εκκρεμείς υποθέσεις τις παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και τις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει τις υπ’αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα τις αναστολής τις λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τις μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023, αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚπολΔ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ,

  • οι κάθε είδους πλειστηριασμοί,
  • με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά,
  • που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023
  • ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν τις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, ήτοι της 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης που αφορά στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
  • δεν διενεργούνται και
  • επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας τις παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, για την οποία και θα ενημερωθείτε άμεσα.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας  
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης