Εγκύκλιος ΣΕΣΣΕ-21η-2023-Τροποποίηση & συμπλήρωση αποφάσεων Α.Α.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτη-της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. Α.1066/2023 (Β΄3194/15.05.2023) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022 (Β’ 5603), Α. 1162/16.11.2022 (Β’ 5870) και Α. 1249/9.12.2021 (Β’ 5779) απόφαση του ιδίου, με την προσθήκη νέου, ανά πε-ρίπτωση, υποδείγματος δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής πα-ροχής, το οποίο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY και χρησιμο-ποιείται υποχρεωτικά αντί του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, ως ακολούθως:

α) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης δεν προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

β) Στις περιπτώσεις που με την υποβολή της δήλωσης προκύπτει φόρος, το νέο υπόδειγμα εκδίδεται μετά την εξόφληση του φόρου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπό στοιχεία Α. 1151/31.10.2022, Α. 1162/16.11.2022 και Α.1249/9.12.2021 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Στην εν θέματι απόφαση επισυνάπτονται τέσσερα (4) υποδείγματα που απο-τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από την επόμενη εργάσιμη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από αύριο 16.05.2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας