Εγκύκλιος Συντονιστικής 22η-1.6.2023-Νέο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. Α.1085/2023 (Β΄3617/31.05.2023) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται ο νέος τύπος και το περιεχόμενο, η  διάρκεια ισχύος και η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που επέφερε το άρθρο 16 του ν. 5036/2023 (Α’ 77).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 [Έναρξη ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις] της απόφασης:

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.6.2023.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις και έχουν χρησιμοποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2023 που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν μνημονευθεί και επισυναφθεί σε συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται μέχρι την 31η Μαΐου 2023, παύουν να ισχύουν από 1η Ιουνίου 2023. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικά που αφορούν έτη μετά από έλεγχο καθώς και αυτά που αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει και νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους μέχρι 31/12/2022, εφόσον εκδόθηκαν εντός του έτους 2023, ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Εκκρεμείς αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 εξακολουθούν να ισχύουν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας