Ανακοίνωση Συλλόγου-6.9.2023-Υποβολή αιτήσεων για κλήρωση στο Μητρώο Εκετελεστών Διαθηκών-29.9.2023

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 29-9-2023 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση που θα διενεργηθεί την Παρασκευή 20-10-2023 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής.

Η εν λόγω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) – ενότητα «Περιουσία και φορολογία», υποενότητα «Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/κοινωφελείς περιουσίες» επιλογή «Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες». Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υποβολή αιτήσεων/στοιχείων/εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες» με κωδικούς Taxisnet, επιλέγουν «Νέα αίτηση για κοινωφελείς περιουσίες, σχολάζουσες κληρονομιές & Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κλπ. άρθρου 16» και στην φόρμα της αίτησης επιλέγουν τον τύπο αίτησης: «Εγγραφή στο μητρώο Εκτελεστών διαθηκών, Εκκαθαριστών και Κηδεμόνων (Μ.Ε.Δ.Ε.Κ.)».

Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πρόσωπο που θα αναλάβει υπόθεση υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση των ενεργειών και το χρόνο απασχόλησής του και η ελάχιστη αμοιβή για την ολοκλήρωση του έργου του δεν μπορεί να είναι κατώτερη από χίλια (1,000 ευρώ).

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

             Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης