Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-9-2023-Αναστολή πλειστηριασμών στην περιφέρεια Θεσσαλίας-ΦΕΚ 150 Α’-10.9.2023

ΘΕΜΑ: ΦΕΚ Α΄150/10.09.2023 Αναστολή πλειστηριασμών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την από 10.09.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’150 την 10.09.2023.

Σύμφωνα με το Άρθρο πρώτο: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» ορίζεται ότι:

«1. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών, προσωπικών κρατήσεων, καθώς και κάθε διαδικασία που διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.) [e-auction]. Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής.

2. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη 10η Νοεμβρίου 2023, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας