Εγκύκλιος-Συντονιστικής-28η-25.10.2023-Αποδεικτικό-Φορολογικής-Ενημερότητας

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ΚΦΔ, Ν.4987/2022 (Α΄206)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. Α.1162/19.10.2023 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4987/2022,Α΄206)» που δημοσιεύτηκε την 23.10.2023 στο ΦΕΚ Β΄6129 και ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις παρ.3 και 4 του άρθρου 11, από την έναρξη ισχύος της απόφασης παύουν να ισχύουν τα άρθρα 1 έως 9 της απόφασης ΠΟΛ 1274/2013. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας