Εγκύκλιος Συντονιστικής 32η-15.12.2023- Ν5076/2023 Κατάργηση ΤΑΠ – μη προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης για μεταγραφές

ΘΕΜΑ: «Ν.5076/2023 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: …»

α) Κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.

β) μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.5076/2023 (Α΄207/13.12.2023) με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.12.2023) καταργήθηκε η βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ καθώς και της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. Επίσης, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα, δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π.Μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων
παρ.1 άρ.33 Ν.5076/2023 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), και β) το άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), περί της προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π..  παρ.2 άρ.33 Ν.5076/2023 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα, δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Ειδικά για την είσπραξη οφειλής ΤΑΠ με το άρθρο 24 Ν.5076/2023 προβλέπεται ειδική διαδικασία είσπραξης ως εξής:

Άρθρο 24

Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993

Στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, προστίθεται παρ. 18Α ως εξής:

«18Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης. Μετά από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης του πρώτου εδαφίου και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Συνεπώς: Στο ανωτέρω άρθρο 24 ορίζεται ρητώς ότι τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του αυτού νόμου, η έναρξη ισχύος του Ν.5076/2023 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας